სტუდენტთა საყურადღებოდ!
 გაფრთხილება!!!

    სტუდენტის გამოცდაზე გამოცხადება მითითებულ დროს აუცილებელია.
    გამოცდაზე არასაპატიო მიზეზით გამოუცხადებლობის შემთხვევაში, თუ სტუდენტს აქვს 41 ქულაზე ნაკლები (იხილეთ მარეგულირებელი წესი, მუხლი 16), სტუდენტი დამატებით გამოცდაზე არ დაიშვება.
    დაგვიანებული სტუდენტები გამოცდაზე არ დაიშვებიან.
სტუდენტმა გამოცდაზე უნდა წარმოადგინოს პირადობის მოწმობა


დ ე კ ა ნ ა ტ ი

სასწავლო პროცესების
მართვის სამსახური