2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემტრში შესასწავლი საგნების ნუსხა  


2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის ცხრილი ბიზნესი ადმინისტრირების სპეცილობის   პირველი სემესტრისთვის


სტუდენტთა საყურადღებოდ!


საგანები „შესავალი ფინანსურ აღრიცხვაში“ და „ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები“ იდენტური საგნების. ვისაც ნასწავლი აქვს საგანი „ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძველბი“ და აირჩევს საგანს „შესავალი ფინანსურ აღრიცხვაში“ არ ჩაეთვლება დამატებით კრედიტად.

საგნები: "სახელმწიფო შესყიდვების ადმინისტრირება" და "სახელმწიფო შესყიდვების პოლიტიკა" არის იდენტური.
სტუდენტს, რომელსაც ნასწავლი აქვს "სახელმწიფო შესყიდვების ადმინისტრირება", მიმდინარე სემესტრში არ უნდა აირჩიოს "სახელმწიფო შესყიდვების პოლიტიკა".
 
სასწავლო პროცესის მარეგულრიებელი წესის მე-6 მუხლის, მე-5 პუნქტის შესაბამისად სასწავლო კურსის (არჩეული საგნების) გაუქმება შესაძლებელია სასწავლო პროცესის დაწყებიდან ერთი კვირის ვადაში. ბაზების დახურვის შემდეგ ადმინისტრაციული წესით არჩეული სასწავლო კურსების  (საგნების) ამოშლა არ განხორციელდება.