პროგრამის დასახელება: სურსათის მარკეტინგი
პროგრამის ხელმძღვანელი: თსუ სრული პროფესორი ნ. თოდუა;
პროგრამის სასწავლო მენეჯერი: თსუ ასოცირებული პროფესორი მ. წულუკიძე
პროგრამის აღწერილობა და სტრუქტურა