დეკანის თანაშემწე

თეა კალანდია                                       
ტელეფონი: 2221101 237
ელ–ფოსტა: tea.kalandia@tsu.ge