რეგისტრაცია კონკურსზე “პიგმალიონი”სახელი *
გვარი *
პირადი ნომერი *
ტელეფონის ნომერი *
ელ.ფოსტა *
ცნობა სტუდენტის სტატუსის შესახებ
ფაკულტეტი *
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
მედიცინის ფაკულტეტი
იურიდიული ფაკულტეტი
*