თეორიული და გამოყენებითი ენათმეცნიერების სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი

   ს/ს ინსტიტუტის ხელმძღვანელი: პროფ. თამაზ გამყრელიძე

სწავლული მდივანი: ასოც. პროფ. რუსუდან ასათიანი

საკონტაქტო ინფორმაცია:
მისამართი: თსუ VIII კორპუსი, ოთახი N 226, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 13
ტელეფონი: 2 22 74 09
ელფოსტა:

თეორიული და გამოყენებითი ენათმეცნიერების კათედრა
1. თამაზ გამყრელიძე – პროფესორი
2. ეთერ სოსელია – ასოცირებული პროფესორი
3. რუსუდან ასათიანი  (იხ. დანართი) – ასოცირებული პროფესორი
4. თინათინ ბოლქვაძე – ასოცირებული პროფესორი
5. მარინე ივანიშვილი – ასოცირებული პროფესორი 

• ექსპერიმენტული ფონეტიკის სამეცნიერო-კვლევითი ლაბორატორია.
თსუ VIII კორპუსი, ოთახი N 225, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 13;
ლაბორატორიის ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ივანე ლეჟავა.

• სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი "ენა, ლოგიკა, მეტყველება".
სამეცნიერო ცენტრის ხელმძღვანელი: ფილოლოგიის დოქტორი ნანი ჭანიშვილი.