2014-06-24
ბრძანება №:33

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2013–2014 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისიების შემადგენლობის დამტკიცებისა და დაცვის ვადების განსაზღვრის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  29–ე მუხლის მე–3 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21–ე მუხლის მე–6 პუნქტის, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს 2011 წლის 28 იანვრის სხდომაზე დამტკიცებული „თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სამაგისტრო ნაშრომის მომზადებისა და დაცვის წესის“ საფუძველზე,

ვბრძანებ:
1.    განისაზღვროს 2013–2014 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის ვადები:
ქართველური ენათმეცნიერება – 23 ივლისი, 12:00 საათი,  მე-8 კორპუსი, 217-ე აუდიტორია.
ანგლისტიკა – 10 ივლისი, 10:00 საათი, 13:00 საათი, 214-ე აუდიტორია, V კორპუსი.
კავკასიოლოგია – 11 ივლისი, 12:00 საათი, არნ. ჩიქობავას სახელობის კაბინეტ-მუზეუმი.
საქართველოს ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია, კულტურული და სოციალური ანთროპოლოგია, ახალი და უახლესი ისტორია –18 ივლისი 15:00 საათი, 21 ივლისი 10:00 საათი, თსუ–ის I  კორპუსი,  206– ე აუდიტორია.
ბერძნულ-რომაული ფილოლოგია, ძველი ენები და ცივილიზაციები – 23 ივლისი, 14:00 საათი, კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი, VIII კორპუსი, 221-ე აუდიტორია.
განათლების მეცნიერებები, მასწავლებელთა განათლება – 15 – 16 ივლისი, 12:00 საათი, პედაგოგიკის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი, მე-3 კორპუსი, 110-ე აუდიტორია.
ქართული ლიტერატურა – 18 ივლისი, 14:00 საათი, VIII კორპუსი, 119-ე აუდიტორია.
ლიტერატურათმცოდნეობა, ტექსტოლოგია და სარედაქციო - საგამომცემლო საქმე – 23 ივლისი, 13:00 საათი, შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის სააქტო დარბაზი.
კულტურული მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა – 10 ივლისი, 10:00 საათი, 215-ე აუდიტორია, VIII კორპუსი
რომანული ფილოლოგია  –  22 ივლისი, 12:00 საათი, V კორპუსი, 229-ე აუდიტორია.
გერმანული ფილოლოგია – 23 ივლისი, 12:00 საათი, V კორპუსი, 224-ე აუდიტორია.
არაბისტიკა – 17 ივლისი, 10:00 საათი, V კორპუსი, 313-ე აუდიტორია.
თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა – 15 ივლისი, 10:00 საათი, V   კორპუსი, 117-ე აუდიტორია.
თარგმანი და კულტურათაშორისი ურთიერთობები – 10 ივლისი, 12:00 საათი, IV კორპუსი,  312-ე აუდიტორია.  
ფილოსოფია - 10 ივლისი – 10:00 საათი, ფილოსოფიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი, II კორპუსი, 205-ე ოთახი.
ამერიკისმცოდნეობა – 15 ივლისი, 12:00 საათი, ამერიკისმცოდნეობის სასწავლო-კვლევითი ინსტიტუტი, II კორპუსი, 165-ე აუდიტორია.
სლავური ფილოლოგია – 16 ივლისი, 11:00 საათი, VIII კორპუსი, 231-ე აუდიტორია.
სახვითი ხელოვნება - 18 ივლისი, 12 საათი, I კორპუსი , სამხატვრო სტუდია.

1.    შეიქმნას თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2013–2014 სასწავლოს წლის გაზაფხულის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისიები შემდეგი შემადგენლობით:

1.1.     ქართველური ენათმეცნიერება:
ა) რამაზ ქურდაძე – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) დამანა მელიქიშვილი – ემერიტუს პროფესორი
გ) მერი ნიკოლაიშვილი – ემერიტუს პროფესორი
დ) ვახტანგ იმნაიშვილი – ემერიტუს პროფესორი
ე) დარეჯან თვალთვაძე –  პროფესორი
ვ) ნინო შარაშენიძე – ასოცირებული პროფესორი
ზ) სალომე ომიაძე – ასოცირებული პროფესორი
თ) გიული შაბაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ი) ინგა სანიკიძე – ასოცირებული პროფესორი
კ) ანა ხარანაული – ასოცირებული პროფესორი
ლ) ლელა ციხელაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
მ) რუსუდან ზექალაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ნ) კახა გაბუნია – ასოცირებული პროფესორი
ო) მაია ლომია – ასოცირებული პროფესორი
პ) ქეთევან მარგიანი-სუბარი - – ასოცირებული პროფესორი
ჟ) მაია მადუაშვილი – კომისიის მდივანი


1.2.     ანგლისტიკა:
ა) მანანა რუსიეშვილი –  პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) მანანა გელაშვილი -  პროფესორი
გ) გიორგი ყუფარაძე – ასოცირებული პროფესორი
დ) რუსუდან დოლიძე – ასოცირებული პროფესორი
ე) ნათია ნემსაძე - ასოცირებული პროფესორი
ვ) ნინო დარასელია – ასოცირებული პროფესორი
ზ) ირინა გველესიანი - ასოცირებული პროფესორი
თ) ლია ყავლაშვილი – კომისიის მდივანი

1.3.     კავკასიოლოგია:
ა) ცირა ბარამიძე –პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ჯონი კვიციანი – ასოცირებული პროფესორი
გ) ნიკო ჯავახიშვილი – ასოცირებული პროფესორი
დ) გიორგი ოთხმეზური - ასოცირებული პროფესორი
ე) სარდიონ ზედელაშვილი – მოწვეული პროფესორი  
ვ) ნუგზარ ანთელავა - მოწვეული პროფესორი
ზ) გიორგი გოცირიძე - მოწვეული პროფესორი
თ) ნინო რუხაძე – კომისიის მდივანი

1.4.     საქართველოს ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია, კულტურული და სოციალური ანთროპოლოგია, ახალი და უახლესი ისტორია
ა) თეიმურაზ პაპასქირი –  პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე   
ბ) თედო დუნდუა – პროფესორი
გ) მარიამ ჩხარტიშვილი– პროფესორი
დ) ჯაბა სამუშია – პროფესორი
ე) ვახტანგ ლიჩელი – პროფესორი
ვ) დიმიტრი შველიძე –  ასოცირებული პროფესორი
ზ) ზვიად კვიციანი – ასოცირებული პროფესორი
თ) მარინა ფუთურიძე – ასოცირებული პროფესორი
ი) მერაბ კალანდაძე – ასოცირებული პროფესორი
კ) ლეილა ხუბაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ლ) ქეთევან ხუციშვილი – ასოცირებული პროფესორი
მ) როლანდ თოფჩიშვილი –პროფესორი
ნ) როზეტა გუჯეჯიანი – ასოცირებული პროფესორი
ო) ფატიმა შეყლაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
პ) თამარ ანთაძე – ასისტენტ პროფესორი
ჟ) ზაალ გოგენია – ასისტენტ პროფესორი, კომისიის მდივანი1.5.     ბერძნულ-რომაული ფილოლოგია, ძველი ენები და ცივილიზაციები:
ა) რისმაგ გორდეზიანი –პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ლევან გორდეზიანი –პროფესორი
გ) სოფიო შამანიდი - პროფესორი
გ) ირინე ტატიშვილი – პროფესორი
დ) ნანა ტონია – ასოცირებული პროფესორი
ე) თინა დოლიძე –პროფესორი
ვ) რუსუდან ცანავა – ასოცირებული პროფესორი
ზ) ანა ცანავა – კომისიის მდივანი

1.6.     განათლების მეცნიერებები, მასწავლებელთა განათლება:
ა) ქეთევან ჭკუასელი –პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე  
ბ) ნათელა ფარცხალია – პედაგოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი
გ) თამაზ კარანაძე – ემერიტუს - პროფესორი
დ) ნინო ჩახუნაშვილი – ასისტენტ პროფესორი
ე) რუსუდან სანაძე – ასოცირებული პროფესორი
ვ) იზაბელა პეტრიაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
ზ) ზაქარია ქიტიაშვილი - ასისტენტ პროფესორი
თ) ეფემია ხარაძე – ასისტენტ პროფესორი, კომისიის მდივანი

1.7.     ქართული ლიტერატურა:
ა) ნესტან სულავა – ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) რუსუდან ნიშნიანიძე – ასოცირებული პროფესორი
გ) რუსუდან ბურჯანაძე – ასოცირებული პროფესორი
დ) ვლადიმერ მინაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ე) ინგა მილორავა – ასოცირებული პროფესორი
ვ) ნანა გობჯილაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ზ) ქეთევან სიხარულიძე – ასოცირებული პროფესორი
თ) ელენე გოგიაშვილი – ასისტენტ პროფესორი, კომისიის მდივანი

1.8.    ლიტერატურათმცოდნეობის, ტექსტოლოგიისა და სარედაქციო - საგამომცემლო საქმე:
ა) ირმა რატიანი - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) თენგიზ კიკაჩეიშვილი - ასოცირებული პროფესორი
გ) რამაზ ჭილაია - ასოცირებული პროფესორი
დ) მაკა ელბაქიძე - ასოცირებული პროფესორი
ე) თამარ ბარბაქაძე – ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი,  მოწვეული
ვ) გაგა ლომიძე - ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი,  მოწვეული
ზ) ნანა ფრუიძე - ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი,  მოწვეული
თ)  კონსტანტინე ბრეგაძე – ასოცირებული -პროფესორი
ი) სოლომონ ტაბუცაძე - ასისტენტ პროფესორი
კ)  ინგა მილორავა - ასისტენტ პროფესორი
ლ) ლევან ბრეგაძე - ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი
 მ) გოჩა კუჭუხიძე - ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი
ნ) ანა ლეთოდიანი - ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი,  მოწვეული, კომისიის მდივანი

1.9.     კულტურული მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა
ა) ზაზა სხირტლაძე –პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) მაია ციციშვილი – ასოცირებული პროფესორი
გ) ნათელა ჯაბუა – ასოცირებული პროფესორი
დ) ირინა კოშორიძე – ასოცირებული პროფესორი
ე) ნინო სილაგაძე – ასოცირებული პროფესორი
ვ) ირინა მირიჯანაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
ზ) ირმა ირემაძე – კომისიის მდივანი

1.10.    რომანული ფილოლოგია:
ა) ქეთევან გაბუნია –პროფესორი,  კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ნანა გუნცაძე – ასოცირებული პროფესორი
გ) მარინა კობეშავიძე  - ასოცირებული პროფესორი
დ) ნინო ჭრიკიშვილი - ასისტენტ პროფესორი
ე) ციური ახვლედიანი - ემერიტუს პროფესორი
ვ) ნინო რევაზიშვილი – კომისიის მდივანი

1.11.    გერმანული ფილოლოგია:
ა) ლალი ქეცბა-ხუნდაძე –პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) დალი ფანჯიკიძე – ემერიტუსი პროფესორი
გ) ნანა გოგოლაშვილი – ემერიტუსი პროფესორი
დ) მარინა ანდრაზაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ე) ნინო ქიმერიძე – ასოცირებული პროფესორი
ვ) ნუნუ კაპანაძე – ასოცირებული პროფესორი
ზ) კონსტანტინე ბრეგაძე – ასოცირებული პროფესორი
თ) თამარ ჭუმბურიძე – ასისტენტ პროფესორი
ი) ქეთევან შეყილაძე – კომისიის მდივანი
    
1.12.     არაბისტიკა:  
ა) აპოლონ სილაგაძე –პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ირინე ტატიშვილი - პროფესორი
გ) დარეჯან გარდავაძე  – ასოცირებული პროფესორი
დ) გიორგი ლობჟანიძე – ასოცირებული პროფესორი
ე) მარინე ალექსიძე – ასოცირებული პროფესორი
ვ) თამარ ალფენიძე – ასისტენტ პროფესორი
ზ) ნინო სურმავა – კომისიის მდივანი

1.13.    თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა:
ა) ოთარ ბაქანიძე – ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ნანა გაფრინდაშვილი –პროფესორი
გ) ირინე კაპანაძე - პროფესორი
გ) ეკატერინე ნავროზაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ე) ნინო წერეთელი – ასოცირებული პროფესორი
ვ) ლელა აბდუშელიშვილი – ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი
ზ) ნანა გოგოლაშვილი - ემერიტუს პროფესორი
თ) სოფიო ჩხატარაშვილი -  კომისიის მდივანი

1.14.    თარგმანი და კულტურათაშორისი ურთიერთობები:
ა) ინესა მერაბიშვილი –პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ელგუჯა ხინთიბიძე –პროფესორი
გ) ნუგზარ რუხაძე – ფილოლოგიის დოქტორი
დ) ელისო გოდუაძე – ფილოლოგიის დოქტორი
ე) ლელა ებრალიძე - ფილოლოგიის დოქტორი
ვ) დალი ფანჯიკიძე - ემერიტუს პროფესორი
ზ) ნათია ამირეჯიბი – კომისიის მდივანი

1.15.    ფილოსოფია:
ა) ვალერიან რამიშვილი – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ლელა ალექსიძე – პროფესორი
გ) დემურ ჯალაღონია –პროფესორი
დ) აკაკი ყულიჯანიშვილი –პროფესორი
ე) ირაკლი ბრაჭული – ასოცირებული პროფესორი
ვ) მამუკა ბიჭაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ზ) ანასტასია ზაქარიაძე – ასოცირებული პროფესორი
თ)  რევაზ გორდეზიანი  – ასოცირებული პროფესორი
ი) ნანა გულიაშვილი – ასისტენტ-პროფესორი
კ) მამუკა დოლიძე - ასოცირებული პროფესორი
ლ) ნაპოლეონ კვარაცხელია - ასოცირებული პროფესორი
მ)  მაია ქერქაძე  –  ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი, კომისიის მდივანი


1.16.     ამერიკისმცოდნეობა:  
ა) ელენე მეძმარიაშვილი – ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ვასილ კაჭარავა – სრული პროფესორი
გ) ანასტასია ზაქარიაძე – ასოცირებული პროფესორი
დ) ქეთევან როსტიაშვილი  – მოწვეული პედაგოგი
ე) თემურ კობახიძე - მოწვეული პედაგოგი
ვ) ნინო სინჯარაძე – კომისიის მდივანი

1.17.     სლავური ფილოლოგია:
ა) დავით გოცირიძე –პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) მარიამ ფილინა – პროფესორი
გ) მაია თუხარელი – ასოცირებული პროფესორი
დ) ნატალია ბასილაია – ასოცირებული პროფესორი
ე) ნოდარ ფორაქიშვილი – ემერიტუსი პროფესორი
ვ) ნათელა ჭოხონელიძე- ემერიტუსი პროფესორი
ზ) მარინა ალექსიძე – ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი

1.18.    სახვითი ხელოვნება:
ა) ლევან სილაგაძე - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ირაკლი ბრაჭული -  ასოცირებული პროფესორი
გ) ვლადიმერ ასათიანი - ასისტენტ პროფესორი
დ) მალხაზ კუხაშვილი - მოწვეული პედაგოგი
ე) ირმა ირემაშვილი - კომისიის მდივანი2.    ბრძანების ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურს.
3.    ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების, შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისა და შესაბამისი  პროგრამული მიმართულებებისათვის გადაცემის უზრუნველყოფა დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.
4.    ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის დეკანი                                     /დარეჯან თვალთვაძე/

« უკან დაბრუნება