2019-09-12
ბრძანება №:19

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 2019-2020 სასწავლო წლის დოქტორანტურის
კანდიდატებთან გასაუბრების კომისიის  დამტკიცების დეკანის  N 18 ბრძანებაში ცვლილებების შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  29–ე მუხლის მე–3 ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21–ე მუხლის მე–6 პუნქტის, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 22 ივლისის №93 დადგენილებით დამტკიცებული– ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურის დებულების მე -4 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1. შევიდეს ცვლილებები სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 2019-2020 სასწავლო წლის დოქტორანტურის კანდიდატებთან გასაუბრების კომისიის  დამტკიცების დეკანის  N 18 ბრძანებაში  და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურაში მისაღები გასაუბრების კომისიის შემადგენლობა განისაზღვროს შემდეგნაირად:
    
კომისიის თავმჯდომარე:
პროფ. ნანა გაფრინდაშვილი  _ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი.

 კომისიის წევრები:
1. პროფ. თეიმურაზ პაპასქირი _ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე;
2. ასოც. პროფ. ეკატერინე ნავროზაშვილი – ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის უფროსი;
3. პროფ. დარეჯან გარდავაძე _ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსი;
4. პროფ. ქეთევან ხუციშვილი _ სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარე;
5. ფილ. დოქტ. ნინო პოპიაშვილი _ კომისიის მდივანი.

დარგობრივი კომისიები:

ფილოსოფია
1. აკაკი ყულიჯანიშვილი – პროფესორი
2. ვალერიან რამიშვილი –  პროფესორი
3. ლელა ალექსიძე –  პროფესორი
4. დემურ ჯალაღონია –  პროფესორი
6. ირაკლი ბრაჭული –ასოცირებული პროფესორი
7. მამუკა დოლიძე – ასოცირებული პროფესორი
8. ნაპო კვარაცხელია – ასოცირებული პროფესორი
9. ნინო თომაშვილი  – ასოცირებული პროფესორი
10. ანასტაცია ზაქარიაძე – ასოცირებული პროფესორი
11. ნანა გულიაშვილი – ასისტ. პროფესორი
    
ისტორია:
საქართველოს ისტორია; საქართველოს ისტორია და წყაროთმცოდნეობა;  კავკასიის ისტორია; შუა საუკუნეების ისტორია; ახალი და უახლესი ისტორია; ძველი მსოფლიოს ისტორია; მახლობელი აღმოსავლეთის ისტორია

1.    მარიამ ჩხარტიშვილი  – პროფესორი
2.    გიული ალასანია – პროფესორი
3.    ჯაბა სამუშია –  პროფესორი
4.    აპოლონ თაბუაშვილი – ასოც. პროფესორი
5.    ლევან გორდეზიანი –  პროფესორი
6.    თეიმურაზ პაპასქირი –  პროფესორი
7.    მურმან პაპაშვილი – პროფესორი
8.    ნანი გელოვანი – ასოცირებული პროფესორი

რუსეთისმცოდნეობა
1.    დალი კანდელაკი- ასოცირებული პროფესორი

ამერიკისმცოდნეობა
1.    ვასილ კაჭარავა –  პროფესორი
2.    თემურ  კობახიძე –  პროფესორი
3.    ელენე მეძმარიაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
4.    მიხეილ ბარნოვი – ასისტ. პროფესორი

ანთროპოლოგია
1.    როზეტა გუჯეჯიანი – ასოცირებული პროფესორი
2.    თეიმურაზ გვიმრაძე – ასოცირებული პროფესორი

კულტურის კვლევები:

1. ნინო ჩიქოვანი –  პროფესორი
2. ქეთევან კაკიტელაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
3. ივანე წერეთელი – ასოცირებული პროფესორი
4. ირაკლი ჩხაიძე – ასისტ. პროფესორი
5. მაია ქვრივიშვილი – ასისტ. პროფესორი

ფილოლოგია:

ქართველური ენათმეცნიერება; თეორიული და გამოყენებითი ენათმეცნიერება, ქართული ლიტერატურის ისტორია;  ფოლკლორი
 
1.    რამაზ ქურდაძე – პროფესორი
2.    დარეჯან თვალთვაძე – პროფესორი
3.    რუსუდან ასათიანი – ასოცირებული პროფესორი
4.    ნესტან სულავა - ასოც. პროფესორი
5.    ღვთისო მამისიმედიშვილი - ასოც. პროფესორი
6.    თამარ პაიჭაძე - ასოც. პროფესორი
7.    ლადო მინაშვილი - ასოც. პროფესორი
ინგლისური ფილოლოგია; გერმანული ფილოლოგია; რომანული ფილოლოგია; სლავური ფილოლოგია; ლექსიკოგრაფია; ლიტერატურული ურთიერთობები.
1. მანანა რუსიეშვილი –  პროფესორი
2.რუსუდან დოლიძე - ასოც. პროფესორი
3.გიორგი ყუფარაძე - ასოც. პროფესორი
4.ალექსანდრე კარტოზია - ასოც. პროფესორი
5. თინათინ მარგალიტაძე – პროფესორი
6. ნინო ქიმერიძე – ასოც. პროფესორი
7. ნანა გუნცაძე  – ასოც. პროფესორი
8. დავით გოცირიძე – პროფესორი
9. მარიამ ფილინა – პროფესორი
 
კლასიკური ფილოლოგია, ძველაღმოსავლური ფილოლოგია, ბიზანტიური და ახალბერძნული ფილოლოგია;
1.     ირინე ტატიშვილი – პროფესორი
2.     ნანა ტონია – პროფესორი
3.    ანი ჩიქოვანი – ასოც. პროფესორი
4.    ლევან გიგინეიშვილი – პროფესორი


ირანული ფილოლოგია, ებრაულ-არამეული ფილოლოგია

1.    მარიამ ჩაჩიბაია – ასოცირებული პროფესორი
2.    ფატმან ანთაძე-მალაშხია – ასოცირებული პროფესორი
3.    მანანა კვაჭაძე – ასოცირებული პროფესორი


ევროპული ლიტერატურა
1.    ირინე დარჩია – ასოცირებული პროფესორი


2.  ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურს.
3.  ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.

« უკან დაბრუნება