არქივი


2019-2020 სასწავლო წლის   გაზაფხულის      სემესტრი

 

სავალდებულო საგნების ლექციათა განრიგი

განრიგი  


სპეციალიზაციის მოდულის არჩევითი საგნების ლექციათა განრიგი

კერძო სალექციო

საჯარო სალექციო

სისხლის სალექციო

სამართლის საფუძვლები და მეთოდები

საერთაშორისო სამართალი


უცხო ენები და სხვა არაიურიდიული საგნები

განრიგი


უცხოენოვანი საგნები

განრიგი


სამუშაო ჯგუფები

კერძო სამართალი

სისხლის სამართალი

საჯარო სამართალი

სამართლის საფუძვლები და მეთოდები

სამართლის ისტორია

საერთაშორისო სამართალი

ინტენსიური კურსი

საერთაშორისო სახელშეკრულებო სამართალი (პროფეროსი კონსტნატინე კორკელია)

საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართალი (ნათია კალანდარიშვილი-მიულერი, მოწვეული ლექტორი)


უცხო ენა 1

უცხო ენა 2

უცხო ენა 3

უცხო ენა 4


 

 

2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი

 


I სემესტრელ სტუდენტთა ლექციათა განრიგი

განრიგი


სავალდებულო საგნების ლექციათა განრიგი


განრიგი


სპეციალიზაციის მოდულის არჩევითი საგნების ლექციათა განრიგი

კერძო სალექციო

საჯარო სალექციო

სისხლის სალექციო

სამართლის საფუძვლები და მეთოდები

საერთაშორისო სამართალიუცხო ენები და სხვა არაიურიდიული საგნები

განრიგი


უცხოენოვანი საგნები

განრიგი


სამუშაო ჯგუფები

კერძო სამართალი

სისხლი სამართალი

საჯარო სამართალი

სამართლის საფუძვლები და მეთოდები

სამართლის ისტორია

საერთაშორისო სამართალი 


ინტენსიური კურსი

საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართალი
უცხო ენა 1

უცხო ენა 2

უცხო ენა 3

უცხო ენა 4
2018-2019 სასწავლო წლის    გაზაფხულის   სემესტრი

 სავალდებულო საგნების ლექციათა განრიგი


განრიგისპეციალიზაციის მოდულის არჩევითი საგნების ლექციათა განრიგი


კერძო სალექციო


საჯარო სალექციო


სისხლის სალექციო


სამართლის საფუძვლები და მეთოდები


საერთაშორისო სამართალი
უცხო ენები და სხვა არაიურიდიული საგნები


განრიგი

უცხოენოვანი საგნები


განრიგისამუშაო ჯგუფები


კერძო სამართალი


საჯარო სამართალი


სისხლის სამართალი


სამართლის საფუძვლები და მეთოდები


სამართლის ისტორია


 

საერთაშორისო სამართალიუცხო ენა 1

უცხო ენა 2

უცხო ენა 3

უცხო ენა 4


ინტენსიური კურსები


სამართლის მეთოდები

საერთაშორისო სახელშეკრულებო სამართალი


2018-2019 სასწავლო წლის   შემოდგომის    სემესტრი 


I სემესტრელ სტუდენტთა ლექციათა განრიგი

განრიგი


სავალდებულო საგნების ლექციათა განრიგი

განრიგი


სპეციალიზაციის მოდულის არჩევითი საგნების ლექციათა განრიგი

კერძო სალექციო

საჯარო სალექციო

სისხლის სალექციო

სამართლის საფუძვლები და მეთოდები

საერთაშორისო სამართალი
უცხო ენები და სხვა არაიურიდიული საგნებიუცხოენოვანი საგნები

განრიგი


ინტენსიური კურსი

 

 

ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი

საზღვაო უსაფრთხოება (ბრაიან უილსონი)

სამართლის მეთოდები (გ. ხუბუა)

სამუშაო ჯგუფები


კერძო სამართალი

სისხლის სამართალი

საჯარო სამართალი

სამართლის მეთოდები

სამართლის ისტორია

 

საერთაშორისო სამართალი


უცხო ენა 1

უცხო ენა 2

უცხო ენა 3

უცხო ენა 4


2017-2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის  სემესტრი 
სავალდებულო საგნების ლექციათა განრიგი
განრიგი

სპეციალიზაციის მოდულის არჩევითი საგნების ლექციათა განრიგი

კერძო სალექციო
საჯარო სალექციო
სისხლის სალექციო
სამართლის საფუძვლები და მეთოდები
საერთაშორისო სამართალიუცხო ენები და სხვა არაიურიდიული საგნები2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის  სემესტრი


I სემესტრელ სტუდენტთა ლექციათა განრიგი
განრიგი

სავალდებულო საგნების ლექციათა განრიგი
განრიგი

სპეციალიზაციის მოდულის არჩევითი საგნების ლექციათა განრიგი
კერძო სალექციო
საჯარო სალექციო
სისხლის სალექციო
სამართლის საფუძვლები და მეთოდები
საერთაშორისო სამართალიუცხო ენები და სხვა არაიურიდიული საგნები

განრიგი
უცხოენოვანი საგნები

განრიგი


ინტენსიური კურსი

ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი
საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართალი

სამართლის მეთოდები

სახელშეკრულებო სამართალი საერთო სამართლის სისტემაში - რეიმონდ ნიმერი

შესავალი ევროკავშირის ტრანსნაციონალურ სამართალში - ტაშა ვილისი


სამუშაო ჯგუფები

სისხლის სამართალი

საჯარო სამართალი

კერძო სამართალი

სამართლის მეთოდები

სამართლის ისტორია

საერთაშორისო სამართალი

2016-2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის  სემესტრი
სავალდებულო საგნების ლექციათა განრიგი


სპეციალიზაციის მოდულის არჩევითი საგნების ლექციათა განრიგი


უცხო ენები და სხვა არაიურიდიული საგნებიუცხოენოვანი საგნები

ინტენსიური კურსი
სამუშაო ჯგუფები
2016-2017 სასწავლო წლის შემოდგომის  სემესტრიI სემესტრელ სტუდენტთა ლექციათა განრიგი
განრიგი

სავალდებულო საგნების ლექციათა განრიგი

სპეციალიზაციის მოდულის არჩევითი საგნების ლექციათა განრიგი
კერძო სალექციო

უცხო ენები და სხვა არაიურიდიული საგნები

უცხოენოვანი საგნები

ინტენსიური კურსი


ადამიანის უფლებები და სისხლის სამართლის პროცესი ( ინგლისურ ენაზე )

შესავალი ევროპის კავშირის ტრანსნაციონალურ სამართალში (ინგლისურად)

საერთაშორისო სისხლის სამართალი და პროცესი 21-ე საუკუნეში (ინგლისურ ენაზე)

შესავალი გერმანულ სისხლის სამართალში ( გერმანულად )

ევროპული ინტეგრაციის სამართლებრივი და ინსტიტუციური ასპექტები (ინგლისურად)

სამართლის მეთოდები

ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი

სამართლის მეთოდები - II ნაწილი


სამუშაო ჯგუფები

2015-2016 სასწავლო წლის გაზაფხულის  სემესტრისავალდებულო საგნების ლექციათა განრიგი

სპეციალიზაციის მოდულის არჩევითი საგნების ლექციათა განრიგი
უცხო ენები და სხვა არაიურიდიული საგნები

უცხოენოვანი საგნები


ინტენსიური კურსი

საეკლესიო სამართალი

დისციპლინა " სამართლის მეთოდები"

საერთაშორისო სახელშეკრულებო სამართალი - პროფესორი კონსტანტინე კორკელია

სამუშაო ჯგუფები

2015-2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი


I სემესტრელი სტუდენტების ლექციათა განრიგი

სავალდებულო საგნების ლექციათა განრიგი


სპეციალიზაციის მოდულის არჩევითი საგნების ლექციათა განრიგი


უცხო ენები და სხვა არაიურიდიული საგნები


უცხოენოვანი საგნები


ინტენსიური კურსი


(პროფესორი კ.კორეკელია)

დანაშაული (მედიის სისხლის სამართლის გათვალისწინებით)


შესავალი  გერმანულ  სისხლის  სამართალში  (  გერმანულად  )


სამართლის მეთოდები (პროფესორი გიორგი ხუბუა)

"სამართლის მეთოდები" ნაწილი II

"გერმანიის სამოქალაქო სამართლის ზოგადი ნაწილი"  (გერმანულ ენაზე)
 
2014-2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი

სავალდებულო საგნების ლექციათა განრიგისპეციალიზაციის მოდულის არჩევითი საგნების ლექციათა განრიგი

უცხო ენები და სხვა არაიურიდიული საგნები


უცხოენოვანი საგნები

განრიგი
 სამუშაო ჯგუფები


ინტენსიური კურსი

(Die Einführung im Deutschen Recht)   
(  გერმანულად  )
ევროპის სამართალში (ნ.ლაპიაშვილი) 
ევროპული სამართალი II                        2014-2015 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი

I სემესტრელი სტუდენტების ლექციათა განრიგი

სავალდებულო საგნების ლექციათა განრიგისპეციალიზაციის მოდულის არჩევითი საგნების ლექციათა განრიგი

კერძო სამართალი
სისხლის სამართალი
საჯარო სამართალი
სამართლის საფუძვლები და მეთოდები
საერთაშორისო სამართალი
ინტენსიური კურსი დისციპლინაში "სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილის გაღრმავება I, დანაშაული (მედიის სისხლის სამართლის გათვალისწინებით)"
ინსტენსიური კურსის "ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი"   ( პროფესორი კონსტანტინე კორკელია)

უცხო ენები და სხვა არაიურიდიული საგნები


უცხოენოვანი საგნები

განრიგი

 სამუშაო ჯგუფები

სისხლის სამართალი
საჯარო სამართალი
სამართლის მეთოდები
სამართლის ისტორია
კერძო სამართალი
საერთაშორისო სამართალი

2013-2014   სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი


სავალდებულო საგნების ლექციათა განრიგი


სპეციალიზაციის მოდულის არჩევითი საგნების ლექციათა განრიგი

საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართალი   (საერთაშორისო სამართალი)

უცხო ენები და სხვა არაიურიდიული საგნები


უცხოენოვანი საგნებისამუშაო ჯგუფები2013-2014    
  სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი

I სემესტრელი სტუდენტების ლექციათა განრიგი

სავალდებულო საგნების ლექციათა განრიგი


სპეციალიზაციის მოდულის არჩევითი საგნების ლექციათა განრიგი


უცხო ენები და სხვა არაიურიდიული საგნები


უცხოენოვანი საგნები


სამუშაო ჯგუფები

საჯარო სამართალი
სისხლის სამართალი
სამართლის მეთოდები
სამართლის ისტორია
საერთაშორისო სამართალი

2012-2013 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი


სავალდებულო საგნების ლექციათა განრიგი


სპეციალიზაციის მოდულის არჩევითი საგნების ლექციათა განრიგი


უცხო ენები და სხვა არაიურიდიული საგნები


უცხოენოვანი საგნები


სამუშაო ჯგუფები