იურიდიული ფაკულტეტის პროგრამების განმავითარებელი შეფასება