კლინიკური ნეიროფსიქოლოგია
Seeds of Thought: Painting by Katherine Sherwood


მისანიჭებელი კვალიფიკაცია მეცნიერების  მაგისტრი  კლინიკურ  ნეიროფსიქოლოგიაში / MS in Clinical Neuropsychology

პროგრამის ხელმძღვანელი:      თამარ გაგოშიძე - პროფესორი, ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 120 კრედიტი

სწავლების ენა: ქართული

Painting from Cajals "Butterflies of the Soul"