საბიბლიოთეკო ბაზები

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მხარდაჭერით, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის ელექტრონულ რესურსებს დაემატა  მონაცემთა ახალი ბაზა ScienceDirect® online - სამეცნიერო სტატიების სრული ვერსიები და  Scopus® online – სამეცნიერო შრომებზე ციტირების ინფორმაცია და სამეცნიერო სტატიების ანოტაციები. სარგებლობა
შესაძლებელია
თსუ–ის ვებსაიტიდან: http://www.tsu. edu.ge/ge/government/ administration/departments/ library/recources/elibrary/