მაგისტრანტობის კანდიდატთა საყურადღებოდ!!!

მაგისტრატურაში სპეციალობის მისაღები გამოცდები სამაგისტრო პროგრამების მიხედვით: (თსუ-ს მაღლივი კორპუსი ბიბლიოთეკის შენობა)

სამაგისტრო პროგრამაზე გასაუბრება (ზეპირი გამოცდა) ჩატარდება  შემდეგი გრაფიკით: 

2020-2021 სასწავლო წლისათვის მაგისტრატურაში მიღების ვადები:

მაგისტრატურაში მიმღებ კომისიაში წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა:

განცხადება თსუ-ის რექტორის სახელზე;


სერტიფიკატი, რომელიც  ათავისუფლებს მაგისტრანტობის კანდიდატს უცხო ენის  გამოცდისაგან


პოლიტიკის მეცნიერება
___________________________

სამაგისტრო პროგრამის სახელწოდება: პოლიტიკის მეცნიერება /Political Science Master of Arts Program/;
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფესორი მალხაზ მაცაბერიძე

პროგრამის აღწერა:
საგამოცდო საკითხები ;

სამაგისტრო პროგრამის სახელწოდება: სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა /Public Administration and Public Policy/;
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფესორი ალექსანდრე კუხიანიძე, ასოცირებული პროფესორი სალომე დუნდუა


ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია
___________________________

სამაგისტრო პროგრამის სახელწოდება: მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევები /Mass Communication and Media Studies/;
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელები:   პროფესორი მანანა შამილიშვილი, ასოცირებული პროფესორი  მარი წერეთელი

პროგრამის აღწერა:
საგამოცდო საკითხები;

სამაგისტრო პროგრამის სახელწოდება: მედია და ახალი ტექნოლოგიები /Media and New Technology/;
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელები: 
 ასოცირებული პროფესორი  რევაზ ჭიჭინაძე,  ასოცირებული პროფესორი  ნანული ტალახაძე


საერთაშორისო ურთიერთობები
___________________________

სამაგისტრო პროგრამის სახელწოდება: დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა /Diplomacy and International Politics/;
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი:  პროფესორი თორნიკე თურმანიძე

პროგრამის აღწერა:

სამაგისტრო პროგრამის სახელწოდება: ნაციონალიზმისა და ეთნიკურობის კვლევები /Nationalism and Ethnicity Studies/;
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფესორი ზურაბ დავითაშვილი
საგამოცდო საკითხები ;

სამაგისტრო პროგრამა : /Eurasian and Caucasus Studies/ ევრაზიისა და კავკასიის კვლევები,ინგლისურენოვანი /International Interdisciplinary English-language Master’s Program in Social Sciences/;
სასწავლო პროგრამის ხელმძღვანელი / კოორდინატორი: ასოცირებული პროფესორი დავით მაცაბერიძე

პროგრამის აღწერა:
საგამოცდო საკითხები;


საზოგადოებრივი გეოგრაფია
___________________________

სამაგისტრო პროგრამის დასახლება: საზოგადოებრივი გეოგრაფია /Human Geography/; 
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფესორი გიორგი გოგსაძე

გამოცდისთვის მოსამზადებელი მასალები:
მსოფლიო ტურიზმის გეოგრაფია - ნინო პავლიაშვილი


სამაგისტრო პროგრამის დასახლება: დემოგრაფია და მოსახლეობის გეოგრაფია;
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელები:  პროფესორი  ვაჟა ლორთქიფანიძესოციოლოგია / სოციალური მუშაობა

___________________________


სამაგისტრო პროგრამის სახელწოდება: სოციოლოგია /Sociology/;
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფესორი იაგო კაჭკაჭიშვილი

სამაგისტრო პროგრამის სახელწოდება: სოციალური
მუშაობა /Social Work/; 
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი: 
ასოცირებული პროფესორი  ნინო შატბერაშვილი

სამაგისტრო პროგრამის სახელწოდება: კულტურის და მედიის სოციოლოგია /Sociology of Culture and Media/;
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელები პროფესორი  ამირან ბერძენიშვილი,  ასოცირებული პროფესორი  ლია წულაძე

პროგრამის აღწერა:
საგამოცდო საკითხები- 2020-2021 სასწავლო წელს მიღება არ აქვს

სამაგისტრო პროგრამის სახელწოდება: ევროპული ინტეგრაცია და შრომითი ურთიერთობები /European Integration and Employment relations, EIGER/;
სასწავლო პროგრამის ხელმძღვანელები/კოორდინატორები: იაგო კაჭკაჭიშვილი (თსუ), მარინა კვაჭაძე (ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი) კახა შენგელია, კოორდინატორი: ნინო ჩუბინიძე (კავკასიის უნივერსიტეტი)

პროგრამის აღწერა;
საგამოცდო საკითხები - საბუთების მიღება და გამოცდები გაუ-ში


ინტერდისციპლინური 
___________________________

სამაგისტრო პროგ