ჩვენ შესახებ

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კულტურის და სპორტის ცენტრი ჩამოყალიბდა 2007 წელს სპორტის ცენტრისა და კულტურის ცენტრის გაერთიანებით. ცენტრი ხელმძღვანელობს და ახორციელებს უნივერსიტეტში კულტურისა და სპორტის სფეროსთან დაკავშირებულ საუნივერსიტეტო საქმიანობას.

კულტურისა და სპორტის ცენტრში გაერთიანებულია როგორც შემოქმედებითი ჯგუფები, აგრეთვე სხვადასხვა სპორტული გუნდები და სექციები.

2010 წლის დეკემბერში კულტურისა და სპორტის ცენტრი გარდაიქმნა კულტურისა და სპორტის დეპარტამენტად.

დეპარტამენტი შედგება კულტურისა და სპორტის განყოფილებებისაგან.