ძალადაკარგულია აკადემიური საბჭოს

29.09.2014, №92/2014 დადგენილებით

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭო

21.01.2009

და დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა № 160

 

2008-2009 წლის გაზაფხულის სემესტრის სამაგისტრო პროგრამების დამტკიცების შესახებ


“უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 21-ე მუხლისა და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-9 მუხლის შესაბამისად,

1. დამტკიცდეს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2008-2009 წლის გაზაფხულის სემესტრის სამაგისტრო პროგრამები 

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი მათემატიკა

1.  მათემატიკა
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: მათემატიკის მაგისტრი სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელები:  სრული პროფესორი უ. გოგინავა, სრული პროფესორი დ. გორდეზიანი,  სრული პროფესორი თ. ვაშაყმაძე,  სრული პროფესორი თ. თადუმაძე,  სრული პროფესორი ე. ნადარაია,  სრული პროფესორი რ. ომანაძე.  

2. გამოყენებითი მათემატიკა
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: გამოყენებითი მათემატიკის მაგისტრი სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელები:  ასოცირებული პროფესორი რ. ბოჭორიშვილი, სრული პროფესორი დ. გორდეზიანი, სრული პროფესორი თ. ვაშაყმაძე,  ასოცირებული პროფესორი გ. ჯაიანი. 

ფიზიკა

3.   გამოყენებითი ელექტროდინამიკა
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: გამოყენებითი ელექტროდინამიკის მაგისტრი სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი:  სრული პროფესორი რევაზ ზარიძე 

4. ატომური, ბირთვული და ელემენტარული ნაწილაკების ფიზიკა
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ფიზიკის მაგისტრი (ატომური, ბირთვული და ელემენტარული ნაწილაკების ფიზიკა) სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი:  ასოცირებული პროფესორი სიმონ წერეთელი  

  5. ბიოფიზიკა
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ბიოფიზიკის მაგისტრი სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი თამაზ მძინარაშვილი 


ქიმია

6. არაორგანული და ორგანული ქიმია
პროგრამა შედგება ორი მოდულისაგან:
მოდული 1. “არაორგანული ქიმია”. ხელმძღვანელი, სრული პროფესორი ნოდარ ლეკი­შვილი.
მოდული 2. “ორგანული ქიმია”. ხელმძღვანელი, სრული პროფესორი, მეცნ. აკადემიის წ/კ, შოთა სამ­სონია
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ქიმიის მაგისტრი (არაორგანული და ორგანული ქიმია)
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელები:  პროფესორი, მეცნ. აკადემიის წ/კ, შოთა სამ­სონია, სრული პროფესორი ნოდარ ლეკიშვილი

7. ფიზიკური და ანალიზური ქიმია
პროგრამა შედგება ორი მოდულისაგან:
მოდული 1. “ფიზიკური ქიმია”. ხელმძღვანელი, სრული პროფესორი ბეჟან ჭანკვეტაძე მოდული 2. “ანალიზური  ქიმია”. ხელმძღვანელი, პროფესორი გურამ სუპატაშვილი
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ქიმიის მაგისტრი (ფიზიკური და ანალიზური ქიმია)
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი:  სრული პროფესორი ბეჟან ჭანკვეტაძე 

8. ქიმიური ექსპერტიზა
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ქიმიის მაგისტრი (ქიმიური ექსპერტიზა)
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი:  სრული პროფესორი ბეჟან ჭანკვეტაძე 

ბიოლოგია

9. უჯრედისა და განვითარების ბიოლოგია
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ბიოლოგიის მაგისტრი (უჯრედისა და განვითარების ბიოლოგია)
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი:  სრული პროფესორი დიანა ძიძიგური 

10. მოლეკულური იმუნოლოგია და გამოყენებითი მიკრობიოლოგია,
პროგრამა შედგება ორი მოდულისაგან:
მოდული 1. “მოლეკულური იმუნოლოგია და იმუნოპათოლოგია”.
მოდული 2. “გამოყენებითი მიკრობიოლოგია”.
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ბიოლოგიის მაგისტრი (მოლეკულური იმუნოლოგია და გამოყენებითი მიკრობიოლოგია) 
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი:  სრული პროფესორი ნინო ფორაქიშვილი 

11. ბიოსამედიცინო მეცნიერებები

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ბიოსამედიცინო მეცნიერებათა მაგისტრი (“ნეირობიოლო­გია; „სიმსივნის უჯრედული და მოლეკულური ბიოლოგია“; „გენეტიკა, სა­მე­დი­ცინო გენეტიკა, ჰემატოლოგია, ტრანფუზიოლოგია”, “ბიოქიმია, სამედიცინო ბიოქიმია)”.
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელები:

    • თეიმურაზ ლეჟავა, სრული პროფესორი, ბმდ, (გენეტიკა)
    • ნანული დორეული, ასოცირებული პროფესორი, ბმდ, (ნეირობიოლოგია)
    • ნანა კოტრიკაძე, ასოცირებული პროფესორი, ბმდ, (უჯრედის ბიოლოგია)
    • ნანა კოშორიძე, ასოცირებული პროფესორი, ბმდ, (ბიოქიმია)

გეოგრაფია

 12. ფიზიკური გეოგრაფია და გარემოს მდგრადი განვითარება
პროგრამა შედგება ორი მოდულისაგან:
მოდული 1. “ფიზიკური გეოგრაფია, ნიადაგური რესურსები და გარემოს მდგრადი განვითარება”, ხელმძღვანელი, სრული პროფესორი ზურაბ სეფერთელაძე
მოდული 2. “წყლის რესურსების, მეტეოროლოგიური პროცესებისა და სანაპირო ზონის ინტეგ­რი­რებული მართვა”, ხელმძღვანელი, სრული პროფესორი დავით კერესელიძე
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: გეოგრაფიის მაგისტრი (“ფიზიკუ­რი გეოგრაფია, ნიადაგური რესურსები და გარემოს დაცვა” /  “წყლის რესურსების მართვა და მეტეოროლოგია”)
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელები:  სრული პროფესორი ზურაბ სეფერთელაძე,
სრული პროფესორი დავით კერესელიძე

13. გეომორფოლოგია-გეოეკოლოგია, კარტოგრაფია - გეოინფორმატიკა,
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: გეოგრაფიის მაგისტრი (”გეომორფოლოგია-გეოეკოლოგიაში” / ”კარტოგრაფია-გეოინფორმატიკაში”)
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი:  სრული პროფესორი რამინ გობეჯიშვილი 


გეოლოგია

14. გეოლოგია
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: გეოლოგიის მაგისტრი
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი:  სრული პროფესორი ბეჟან თუთბერიძე 


ინტერდისციპლინური პროგრამები

15. ინტერდისციპლინური სამაგისტრო პროგრამა:  ბიოფიზიკური ქიმია ,
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი:  ბიოფიზიკური ქიმიის მაგისტრი
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელები: სრული პროფესორი ნოდარ ლეკიშვილი,  ასოცირებული პროფესორი თამაზ მძინარაშვილი,
ასოცირებული პროფესორი დევი გამრეკელი


16. ეკოლოგია, ბიოგეოგრაფია და ისტორიული გეოლოგია
პროგრამა შედგება ოთხი მოდულისაგან:
მოდული 1. ბიოგეოგრაფია; დედამიწის ბიომები. ხელმძღვანელი, სრული პროფესორი არნოლდ გეგეჭკორი 
მოდული 2. ეკოლოგია და გარემოს კონტროლი. ხელმძღვანელი, სრული პროფესორი გია ქაჯაია
მოდული 3. გეოგრაფია და გეოეკოლოგია. ხელმძღვანელი, სრული პროფესორი ნოდარ ელიზბარაშვილი
მოდული 4. ისტორიული გეოლოგია. ხელმძღვანელი, ასოცირებული პროფესორი გურამ ღონღაძე  
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ეკოლოგიის მაგისტრი
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი:  სრული პროფესორი არნოლდ გეგეჭკორი

 

  17. ინტერდისციპლინური სამაგისტრო პროგრამა: “გამოყენებითი ბიოფიზიკა”,
პროგრამა შედგება ორი მოდულისაგან:
მოდული 1. “გამოყენებითი ბიოფიზიკა”
მოდული 2. “სამედიცინო ბიოფიზიკა”
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ბიოფიზიკის მაგისტრი, MSc. in Biophisics
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი:  ასოცირებული პროფესორი თამაზ მძინარაშვილი
თანახელმძღვანელი:  ასოცირებული პროფესორი დევი გამრეკელი 

18. ინტერდისციპლინური სამაგისტრო პროგრამა:  ”ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია”
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერიის მაგისტრი
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი:  ფ.-მ. მ.კ. რომან ჯობავა
პროგრამა შედგება სამი მოდულისაგან:
მოდული 1. “რადიო და ზემაღალი სიხშირების ინჟინერია”
მოდული 2. “ელექტრომაგნიტური მოვლენების კომპიუტერული მოდელირება”,
მოდული 3. “ელექტრო-საინჟინრო პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნა და დიზაინი”,

 

მედიცინის ფაკულტეტი


1.   საზოგადოებრივი ჯანდაცვა
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი: პაატა იმნაძე – თსუ სრული პროფესორი,
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დეპარტამენტი
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მაგისტრი
2.  ეპიდემიოლოგია და ბიოსტატისტიკა   
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი: პაატა იმნაძე – პაატა იმნაძე – თსუ სრული პროფესორი, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დეპარტამენტი
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ეპიდემიოლოგიის მაგისტრი
3. ციტოლოგია, ჰისტოლოგია
პროგრამის ხელმძღვანელი:   პროფესორი დიანა ძიძიგური, ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი ნინო გორდაძე, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი
მისანიჭებელი ხარისხი: 1. ბიოლოგიის მაგისტრი (ციტოლოგია / ჰისტოლოგია)    2. საბაზისო მედიცინის მაგისტრი
4.  უჯრედის პათოლოგია
პროგრამის ხელმძღვანელი: ზურაბ ცაგარელი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი
მისანიჭებელი ხარისხი: ბიოლოგიის მაგისტრი (უჯრედის პათოლოგია)


ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

 

ეკონომიკის მიმართულებით :

1. ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამა ეკონომიკური პოლიტიკა
ხელმძღვანელი: სრულიპროფესორი რ. გველესიანი ,
პროფესორი ვ. ვენგი
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ეკონომიკის მაგის­ტრი (ეკონომიკური პოლიტიკა).

2. საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ლ.
ყორღანაშვილი
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ეკონომიკის მაგის­ტრი(საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიეტღობები).

3 . ეკონომიკური სტატისტიკა
ხელმძღვანელი: სრული პროფესორი ს. გელაშვილი
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ეკონომიკის მაგის­ტრი ( ეკონომიკური სტატისტიკა).

4 . ეკონომეტრიკა და მათემატიკური  ეკონომიკა
ხელმძღვანელი: სრული პროფესორი ი.ანანიაშვილი
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ეკონომიკის მაგის­ტრი (ეკონომეტრიკა და მათემატიკური ეკონომიკა).

5. მაკროეკონომიკა
ხელმძღვანელი: სრული პროფესორი ნ. ხადური
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ეკონომიკის მაგის­ტრი (მაკროეკონომიკა).

ბიზნესის მიმართულებით:
1 . ბუღალტრული აღრიცხვა
ხელმძღვანელი: სრული პროფესორი ე. ხარაბაძე
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ბიზნესის ადმინისტრირების მაგის­ტრი (ბუღალტრული აღრიცხვა).

2. მარკეტინგი
ხელმძღვანელი: სრული პროფესორი ნ. თოდუა
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ბიზნესის ადმინისტრირების მაგის­ტრი (მარკეტინგი)

3 . ზოგადი მენეჯმენტი
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი გ. შიხაშვილი
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ბიზნესის ადმინისტრირების მაგის­ტრი (ზოგადი მენეჯმენტი).

4 . საერთაშორისო ბიზნესი
ხელმძღვანელები: ასოცირებული პროფესორი თ. შენგელია;ასოცირებული პროფესორი გ.ერქომაიშვილი
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ბიზნესის ადმინისტრირების მაგის­ტრი (საერთშორისო ბიზნესი).

5 . ტურიზმის და მასპინძლობის მენეჯმენტი
ხელმძღვანელი:ასოცირებული პროფესორი მ.მარგველაშვილი
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ბიზნესის ადმინისტრირების მაგის­ტრი (ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტი).

6 . ფინანსები და საბანკო საქმე
ხელმძღვანელი: სრული პროფესორი ი.კოვზანაძე
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ბიზნესის ადმინისტრირების მაგის­ტრი (ფინანსები და საბანკო საქმე).ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

1. ფილოსოფია
3 სასპეციალიზაციო მოდულით: ა) კულტურის ფილოსოფია და ესთეტიკა, ბ) პოლიტიკური ფილოსოფია.
ხელმძღვანელი - ასოცირებული პროფესორი ა. ყულიჯანიშვილი
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ფილოსოფიის მაგისტრი (კულტურის ფილოსოფია და ესთეტიკა / პოლიტიკური ფილოსოფია)

2. ინგლისური ფილოლოგია
2 სასპეციალიზაციო მოდულით: ა) ინგლისური ენა,  ბ) ინგლისური ლიტერატურა
ხელმძღვანელი - სრული პროფესორი რ. ენუქიძე
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის  მაგისტრი (ინგლისური ენა და ლიტერატურა)

3. ფრანგული ფილოლოგია 2 სასპეციალიზაციო მოდულით: ა) ფრანგული ენა, ბ) ფრანგული
ხელმძღვანელი - სრული პროფესორი ც. ახვლედიანი
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის მაგისტრი
(ფრანგული ენა და ლიტერატურა) 

4. რუსული ფილოლოგია
ხელმძღვანელი - სრული პროფესორი ნ. ბასილაია
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის მაგისტრი
(რუსული ენა და ლიტერატურა)

5. არაბული ფილოლოგია
ხელმძღვანელი სრული პროფესორი ა. სილაგაძე
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის მაგისტრი
(არაბული ფილოლოგია)

6. ირანული ფილოლოგია
ხელმძღვანელი ასოცირებული პროფესორი მ. ალექსიძე
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის მაგისტრი (ირანული ფილოლოგია)

7. უკრაინისმცოდნეობა
ხელმძღვანელი ასოცირებული პროფესორი ო. ბაქანიძე
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: უკრაინისმცოდნეობის მაგისტრი

8. რუსეთისმცოდნეობა
ხელმძღვანელი დოქტორი  დ. კანდელაკი
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: რუსეთისმცოდნეობის მაგისტრი

9. საქართველოს ისტორია
ხელმძღვანელი სრული პროფესორი მ. ჩხარტიშვილი
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ისტორიის მაგისტრი (საქართველოს ისტორია)

10. ახალი და უახლესი ისტორია
4 სასპეციალიზაციო მოდულით: ა) ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების ახალი და უახლესი ისტორია; ბ) ახლო აღმოსავლეთის ისტორია (ახალი და უახლესი პერიოდი); გ) შორეული აღმოსავლეთის ისტორია (ახალი და უახლესი პერიოდი); დ) საერთაშორისო ურთიერთობების ისტორია ახალ და უახლეს პერიოდში
ხელმძღვანელი ასოცირებული პროფესორი თ. პაპასქირი
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ისტორიის მაგისტრი (ახალი და უახლესი ისტორია)

11. თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა
3 სასპეციალიზაციო მოდულით 1.დარგობრივი  თარგმანი   (ჰუმანიტარებისათვის) (ინგლისურენოვანი//გერმანულენოვანი იურიდიული  დოკუმენტების თარგმანი); II. დარგობრივი  თარგმანი   (იურისტებისათვის) (ინგლისურენოვანი//გერმანულენოვანი იურიდიული დოკუმენტების თარგმანი); III. ფართო პროფილის თარგმანი ( გერმანული//რუსული ენები).
ხელმძღვანელი ასოცირებული პროფესორი ნ. გაფრინდაშვილი
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის მაგისტრი (თარგმანმცოდნეობა)

12. კულტურული მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა: კვლევა და მართვა.
4 სასპეციალიზაციო მოდულით: ა) ძველი ხელოვნება, ბ) ახალი და თანამედროვე ხელოვნება, გ) მუზეუმმცოდნეობა, დ) ხელოვნება: მართვის თანამედროვე მეთოდები
ხელმძღვანელი სრული პროფესორი ზ. სხირტლაძე
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ხელოვნებათმცოდნეობის მაგისტრი / მუზეუმმცოდნეობის მაგისტრი

13. განათლების მეცნიერებები.
3 სასპეციალიზაციო მოდულით
ხელმძღვანელი სრული პროფესორი ქ. ჭკუასელი
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: განათლების მაგისტრი

14. დარგის სწავლების მეთოდიკა და მეთოდოლოგია
13 სასპეციალიზაციო მოდულით:
დარგის სწავლების მეთოდიკა
დარგის მასწავლებელი
ინტეგრირებული საგნის სწავლების მეთოდიკა
ინტეგრირებული საგნის მასწავლებელი
ხელმძღვანელი სრული პროფესორი ქ. ჭკუასელი
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: განათლების მაგისტრი

15. თეოლოგია
ხელმძღვანელი: ეპისკოპოსი იოანე (გამრეკელი)
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: თეოლოგიის მაგისტრი

16. თურქული ფილოლოგია
ხელმძღვანელი: პროფ. მ. ჯიქია
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის მაგისტრი (თურქული ფილოლოგია)


 

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

1. სოციალური მუშაობა
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი – სოციალური მუშაობის მაგისტრი – ხელმძღვანელი – პროფ. მარკ დოელი (შეფილდ-ჰალამის უნივერსიტეტი, დიდი ბრიტანეთი) და იაგო კაჭკაჭიშვილი – სრული პროფესორი

2. სოციოლოგია
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი - სოციოლოგიის მაგისტრი
ხელმძღვანელი - იაგო კაჭკაჭიშვილი –სრული პროფესორი

3. კონფლიქტების ანალიზი და მართვა
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი - კონფლიქტების ანალიზისა და მართვის მაგისტრი
ხელმძღვანელი – პროფესორი გუგული მაღრაძე

4. ფსიქოლოგიური შეფასება და კონსულტირება
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი – ფსიქოლოგიის მაგისტრი (შეფასება და კონსულტირება)
ხელმძღვანელი – პროფესორი მარინე ჩიტაშვილი

5. ნაციონალიზმისა და ეთნიკურობის კვლევები
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი – ნაციონალიზმისა და ეთნიკურობის კვლევების მაგისტრი
ხელმძღვანელი – პროფესორი ზურაბ დავითაშვილი

6. საერთაშორისო ურთიერთობები 
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი – საერთაშორისო ურთიერთობების მაგისტრი
ხელმძღვანელი - პროფესორი ზურაბ დავითაშვილი

 

2. დადგენილება გამოქვეყნდეს საჯაროდ

 

გიორგი ხუბუა
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი