დადგენილება №7/2011 `სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2010–2011 სასწავლო წლის სამაგისტრო პროგრამების დამტკიცების შესახებ~ აკადემიური საბჭოს №65/2010 დადგენილებით დამტკიცებულ 2010-2012 სასწავლო წლების ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამაში და `სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2010–2011 სასწავლო წლის საბაკალავრო პროგრამების დამტკიცების შესახებ~ აკადემიური საბჭოს №64/2010 დადგენილებით დამტკიცებულ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის 2008–2014, 2009–2013 და 2010–2014 სასწავლო წლების ბიზნესის მართვის საბაკალავრო პროგრამებში ცვლილებების შეტანის შესახებ