ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭო

2.02.2009

და დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა № 175

 

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების საგანმანათლებლო პროგრამის წარმოდგენის პროცედურისა დამტკიცების შესახებ

”უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 21-ე მუხლისა და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-9 მუხლის ”ს” ქვეპუნქტის შესაბამისად,

  1. დამტკიცდეს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების საგანმანათლებლო პროგრამის წარმოდგენის პროცედურა (დანართი 1), მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების საგანმანათლებლო პროგრამის შეფასების კითხვარი ( დანართი 2) და მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების საგანმანათლებლო პროგრამის შეფასების ფორმა და კრიტერიუმები (დანართი 3).
  2. დადგენილებაზე კონტროლი დაევალოს თსუ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსს ირინე დარჩიას.
  3. დადგენილება გამოქვეყნდეს საჯაროდ

 

გიორგი ხუბუა
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი