ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭო

16.02.2009

და დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა № 182

 

“სასწავლო პროცესის ვადების განსაზღვრის შესახებ” აკადემიური საბჭოს 2008 წლის N19 მაისის №87 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

”უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 21-ე მუხლისა და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-9 მუხლის შესაბამისად,

  1. შევიდეს ცვლილება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის “სასწავლო პროცესის ვადების განსაზღვრის შესახებ” აკადემიური საბჭოს №87 დადგენილებაში და II პარაგრაფის მე-2 პუნქტის 2.1 და 2.2 ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
    “2.1. ადმინისტრაციული რეგისტრაცია _ 2 თებერვალი-13 მარტი;
    2.2. აკადემიური რეგისტრაცია _ 5 თებერალი-16 მარტი.”

  2. დადგენილების შესრულება უზრუნველყოს სასწავლო დეპარტამენტმა.
  3. დადგენილება გამოქვეყნდეს საჯაროდ.

პროფესორი გიორგი ხუბუა
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი