ძალადაკარგულია აკადემიური საბჭოს 

17.12.2012, №128/2012 დადგენილებით

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭო

02.27.2009

და დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა № 183

2008-2009 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სადოქტორო პროგრამების დამტკიცების შესახებ

“უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 21–ე მუხლისა და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების შესაბამისად,

I. დამტკიცდეს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სადოქტორო პროგრამები:

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ახალი სადოქტორო პროგრამები

1. გამოთვლითი მათემატიკა და მათემატიკური მოდელირება.
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: მათემატიკის დოქტორი (PhD in Mathematics)
ხელმძღვანელი:  სრული პროფ. თ. ვაშაყმაძე.

2. პლაზმის ფიზიკა და ასტროფიზიკა.
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ფიზიკის დოქ­ტო­რი (PhD in Physics).
ხელმძღვანელები: ასოც. პროფ. ნ. შათაშვილი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპოდენტი, ფიზ. მათ. მეცნ. დოქტ., გ. ჩაგელიშვილი, მათემატიკის დოქტორი ა. თევზაძე.

3. ბიოფიზიკა.
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ფიზიკის დოქტორი (PhD in Physics).
ხელმძღვანელები: ასოც. პროფ. თ. მძინარაშვილი, ფიზ.ქიმ. მეცნ. დოქტ., დ. ხოშტარია.

4. ორგანული ქიმია.
მისანიჭებული აკადემიური ხარისხი: ქიმიის დოქტორი (PhD in Chemistry).
ხელმძღვანელი: სრული პროფ. შ. სამსონია.

5. არაორგანული და მეტალორგანული ქიმია.
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ქიმიის დოქტორი (PhD in Chemistry).
ხელმძღვანელი: სრული პროფ. ნ. ლეკიშვილი.

6. ბიოორგანული ქიმია.
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ქიმიის დოქტორი (PhD in Chemistry).
ხელმძღვანელები: ასოც. პროფ. რ. გახოკიძე, ასოც. პროფ. ლ. ტაბატაძე (სოხუმის უნივერსიტეტი).

7. ფიზიოლოგია.
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი:  ბიოლოგიის დოქტორი (PhD in Biology).
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. მ. ცაგარელი.

8. იმუნოლოგია.
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ბიოლოგიის დოქტორი (PhD in Biology).
ხელმძღვანელი: სრული პროფ. ნ. ფორაქიშვილი. თანახელმძღვანელი: ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი ნინა კულიკოვა.

9. ფიზიკური გეოგრაფია და გარემოს დაცვა.   
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: გეოგრაფიის დოქტორი (PhD in Geography).
ხელმძღვანელი: სრული პროფ. ზ. სეფერთე­ლაძე, თანახელმძღვანელები: პროფესორი მ. ალფენიძე (სსიპ სოხუმის უნივერსიტეტი), ასოც. პროფ. ბ. კალანდაძე.

10. რეგიონული გეოგრაფია და გეოინფორმატიკა.
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: გეოგრაფიის დოქტორი (PhD in Geography).
ხელმძღვანელი: სრული პროფ.  ნ. ელიზბარაშვილი. 

11. ჰიდროლოგია.
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: გეოგრაფიის დოქტორი (PhD in Geography).       
ხელმ­ძ­ღვა­ნე­ლე­ბი: სრული პროფ. დ. კერესელიძე, ასოც. პროფ. ლ. მაჭავარიანი.

12. პეტროლოგია, ვულკანოლოგია.  
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: გეოლოგიის დოქტორი (PhD in Geology).
ხელმძღვანელი, ასოც. პროფ. კ. აქიმიძე.

13. გამოყენებითი ეკოლოგია.  
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ეკოლოგიის დოქტორი (PhD in Ecology).
ხელმძღვანელი: პროფ. თ. ურუშაძე, თანახელმძღვანელები: ასოც. პროფ. ლ. მაჭავარიანი, ასოც. პროფ. გ. ქაჯაია. 

14. არქეომეტალურგია და პეტროლოგია.
( ერთობლივი სადოქტორო პროგრამა ბოხუმის რურის უნივერსიტეტთან (გერმანია) და საქართველოს ეროვნულ მუზეუმთან ერთად)
მისანიჭებელი აკადე­მიური ხარისხი: ბუნებისმეტყველების დოქტორი (Doctor rerum naturalium - Dr. rer. nat. / PhD in Natural Sciences). ხელმძღვანელი: სრული პროფ. ბ. თუთბერიძე, თანახელმძ­ღვანელები: პროფესორი  ა. ჰაუპტმანი, (ბოხუმის რურის უნივერსიტეტი), ისტორიის დოქტორი ი. ღამბაშიძე (ეროვნული მუზეუმი).

ინდივიდუალური სადოქტორო პროგრამები

1. მათემატიკა.
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: მათემატიკის დოქტორი (PhD in Mathematics).
ხელმძღვანელები: სრული პროფ. თ. ვაშაყმაძე, ასოც. პროფ. თ. ახობაძე.

2. ფიზიკა. 
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ფიზიკის დოქტორი (PhD in Physics).
პროგრამის ხელმძღვანელები: ასოც. პროფ. თ. მძინარაშვილი, ფიზ.-ქიმ. მეცნ. დოქტ., დ. ხოშტარია, ფიზ.-ქიმ. მეცნ. დოქტ., ნუგზარ ბაქრაძე, ფიზ. მათ. მეცნ. დოქტ . პროფესორი თეიმურაზ დავითაშვილი, ფიზ. მათ. მეც. დოქტორი, პროფესორი ზ. ხვედელიძე.

3. ქიმია.
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ქიმიის დოქტორი (PhD in Chemistry).
პროგრამის ხელმძღვანელები: სრული პროფ. ნ. ლეკიშვილი, ასოც. პროფ. ო. მუკბანიანი, ასოც. პროფ. ი. ჩიკვაიძე, პროფ. ზ. ძოწენიძე. ქიმ. მეცნ. კანდ. თ. თათრიშვილი, ქიმ. მეცნ. კანდ. დ. ზურაბიშვილი.

4. ბიოლოგია.
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ბიოლოგიის დოქტორი (PhD in Biology).
პროგრამის ხელმძღვანელები: პროფ. თეიმურაზ იოსელიანი, სრული პროფ. არნოლდ გეგეჭკორი, მედ. მეცნ. დოქტორი სოფიო კასრაძე, ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, სრული პროფ., ზ. ლომთათიძე, ასოც. პროფ. ს. ცაგარელი.

5. გეოგრაფია.
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: გეოგრაფიის დოქტორი (PhD in Geography). 
პროგრამის ხელმძღვანელები: სრული პროფ. რ. გობეჯიშვილი, სრული პროფ. ზ. სეფერთელაძე, ასოც. პროფ. თ. გორდეზიანი.

6. გეოლოგია.
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი:  გეოლოგიის დოქტორი (PhD in Geology).
ხელმძღვანელები: გეოლოგია – მინერალოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, სრული პროფ. ბ. თუთბერიძე, ასოც. პროფ. გ. ღონღაძე, თანახელმძღვანელი: პროფ. ვ. ალფაიძე.

 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ახალი სადოქტორო პროგრამები

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: განათლების მეცნიერებების დოქტორი (PhD in Education).
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის დოქტორი (PhD   in   Philology) /  ისტორიის დოქტორი (PhD in   History).
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის  დოქტორი  (PhD in Philology).
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის დოქტორი (PhD in Philology).
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ფილოსოფიის დოქტორი (PhDin Phiosophy).
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის დოქტორი (PhD in Philology)
ხელმძღვანელი: სრული პროფ. ლ. ქეცბა-ხუნდაძე.

ინდივიდუალური  სადოქტორო პროგრამები

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის  დოქტორი (PhD in Philology)
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის დოქტორი (PhD in Philology).
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის  დოქტორი (PhD in Philology).
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის  დოქტორი (PhD in Philology).
ხელმძღვანელი: სრული პროფ. დამანა მელიქიშვილი.         
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის დოქტორი (PhD in Philology).
ხელმძღვანელი: სრული პროფ. ირმა რატიანი.
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის დოქტორი (PhD in Philology).
ხელმძღვანელი: სრული პროფ. ა. სილაგაძე.
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ფილოსოფიის დოქტორი (PhD in Phiosophy).
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის დოქტორი (PhDin Philology).
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: განათლების მეცნიერებების დოქტორი (PhD in Education).
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის დოქტორი (PhD in Philology).
ხელმძღვანელი: პროფ. ი. მერაბიშვილი.

 

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ახალი სადოქტორო პროგრამები

1. პოლიტიკური მეცნიერება.

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: პოლიტიკურ მეცნიერებათა დოქტორი  (PhD in Political Sciences).

ხელმძღვანელი:  პროფ. მ. მაცაბერიძე.

 

2. ჟურნალისტიკა.

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ჟურნალისტიკის დოქტორი (PhD in Journalistic).

ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ე. იბერი.

 

3. კონფლიქტების ანალიზი და მართვა. 

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: კონფლიქტოლოგიის დოქტორი  (PhD  in Conflictology).

ხელმძღვანელი: პროფ. გ. მაღრაძე.

 

4. სოციალური, პოლიტიკური და კულტურული ფსიქოლოგია.

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ფსიქოლოგიის დოქტორი (PhD in Psychology).

ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. შ. აბზიანიძე.

 

5. შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია. 

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ფსიქოლოგიის დოქტორი (PhD in Psychology).

ხელმძღვანელები: ფსიქოლოგიურ მეცნიერებათა კანდიდატი გ. ქირია, ასოც. პროფ. ი. კუტალაძე.

 

ინდივიდუალური  სადოქტორო პროგრამები

1. პოლიტიკური მეცნიერება.

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: პოლიტიკურ მეცნიერებათა დოქტორი  (PhD in Political Sciences).

ხელმძღვანელი:  პროფ. მ. მაცაბერიძე.

 

2. ჟურნალისტიკა.

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ჟურნალისტიკის დოქტორი (PhD in Journalistic).

ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ე. იბერი.

 

3. ფსიქოლოგია. 

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ფსიქოლოგიის დოქტორი (PhD in Psychology).

კოორდინატორები:  პროფ. თ. გაგოშიძე, პროფ. მ. მირიანაშვილი, პროფ. ნ. ჯავახიშვილი, პროფ. მ. ჩიტაშვილი, ასოც. პროფ. დ. ფარჯანაძე, ასოც. პროფ. ნ. სუმბაძე, ასოც. პროფ. შ. აბზიანიძე, პროფ. გ. მაღრაძე.

 

4. სოციოლოგია.

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: სოციოლოგიის დოქტორი (PhD in Socialogy).

ხელმძღვანელი:  პროფ. ი. კაჭკაჭიშვილი.

 

 

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

ინდივიდუალური სადოქტორო პროგრამები

1. საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები.
მისნიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ეკონომიკის დოქტორი (PhD in Economics).
ხელმძღვანელი: ასოც.  პროფ. ლ. ყორღანაშვილი.

2. საინფორმაციო სისტემების მენეჯმენტი.
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ბიზნესის ადმინისტრირების  დოქტორი (PhD in Business Administration).  
ხელმძღვანელი:  სრული პროფ.  მ. მაღრაძე.

3. ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტი.
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ბიზნესის ადმინისტრირების  დოქტორი (PhD in Business Administration).   
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. მ. მარგველაშვილი.

4. ბუღალტრული აღრიცხვა.
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ბიზნესის ადმინისტრირების  დოქტორი (PhD in Business Administration).
ხელმძღვანელი: სრული პროფ. ე. ხარაბაძე.

5. ფინანსები და საბანკო საქმე.
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ბიზნესის ადმინისტრირების  დოქტორი  (PHD in Business Administration).
ხელმძღვანელი: სრული პროფ. ი. კოვზანაძე.

 

იურიდიული ფაკულტეტი

სამართალი
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: სამართლის დოქტორი (Doctor Juris / PhD in Law)
ხელმძღვანელი: პროფ. ა. დემეტრაშვილი

 

მედიცინის ფაკულტეტი

1. ქირურგია (კუჭნაწლავის ტრაქტის ქირურგია).
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: მედიცინის დოქტორი (PhD in Medicine). ხელმძღვანელი: პროფ. მ. კილაძე

2.  ქირურგია (ჰეპატოპანკრეატობილიარული ქირურგია).
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: მედიცინის დოქტორი (PhD in Medicine).    ხელმძღვანელები: პროფ. მ. კილაძე, დოქტორი ი. კლეფი (მიუნხენის ტექნიკური უნივერსიტეტი, გერმანია).

3. სამედიცინო რადიოლოგია და ენდოსკოპია.                                                        
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: მედიცინის დოქტორი (PhD in Medicine). ხელმძღვანელი: პროფ. ფ. თოდუა.

4. ინფექციური დაავადებები.
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: მედიცინის დოქტორი (PhD in Medicine). ხელმძღვანელი: პროფ. თ. ცერცვაძე.

5. ენდოკრინოლოგია.
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი:  მედიცინის დოქტორი (PhD in Medicine). ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ე. გიორგაძე.

6. მეანობა-გინეკოლოგია და რეპროდუქტოლოგია.                                          
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: მედიცინის დოქტორი (PhD in Medicine). ხელმძღვანელები: პროფ. ა. ხომასურიძე, ასოც. პროფ. ჯ. ქრისტესაშვილი

7. კლინიკური პათოლოგია
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი:  მედიცინის დოქტორი (PhD in Medicine) / ბიოლოგიის დოქტორი (PhD in Biology).                                                           
ხელმძღვანელი: პროფ. თ. ჯორბენაძე

8. ტრანსპლანტოლოგია (უჯრედთა, ქსოვილთა და ორგანოთა ტრანსპლანტაცია). მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: მედიცინის დოქტორი (PhD in Medicine). ხელმძღვანელი: პროფესორი დ. კორძაია.

II. დადგენილება გამოქვეყნდეს საჯაროდ.

 

პროფესორი გიორგი ხუბუა
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი