ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭო

16.03.2009

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა № 192


ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2009 წლის 27 თებერვლის N189 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


”უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 21-ე მუხლისა და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-9 მუხლის შესაბამისად,

  1. შევიდეს ცვლილება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2009 წლის 27 თებერვლის N189 დადგენილების 1. პუნქტში  და ფორმულირება „გამოცდაზე ხელმეორედ გასვლა დასაშვებია 2009 წლის აპრილში“ შეიცვალოს შემდეგნაირად: „გამოცდაზე ხელმეორედ გასვლა და სამაგისტრო პროგრამით დადგენილი უცხო ენის ცოდნის დადასტურება მოხდეს სამაგისტრო ნაშრომის დაცვამდე.“
  2. დადგენილების შესრულება უზრუნველყოს სასწავლო დეპარტამენტმა (რ. ჩიქოვანი).
  3. დადგენილება გამოქვეყნდეს საჯაროდ.

 

პროფესორი გიორგი ხუბუა
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი