ძალადაკარგულია აკადემიური საბჭოს 

17.12.2012, №128/2012 დადგენილებით 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭო

16.03.2009

და დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა № 195


2008-2009 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სადოქტორო პროგრამების დამტკიცების შესახებ


“უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 21–ე მუხლისა და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე–9 მუხლის შესაბამისად,

I. დამტკიცდეს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინდივიდუალური სადოქტორო პროგრამები:

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი :

 1. ამერიკისმცოდნეობა

პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ე. მეძმარიაშვილი
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ამერიკისმცოდნეობის დოქტორი (PhD in  American Studies)

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი:

ეკონომიკის მიმართულება

 1. ეკონომიკური და სოციალური სტატისტიკა

პროგრამის ხელმძღვანელი: სრული პროფესორი ს. გელაშვილი
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი : ეკონომიკის დოქტორი (PhD in Economics)

 1. ეკონომეტრიკა და მათემატიკური ეკონომიკა

პროგრამის ხელმძღვანელი: სრული პროფესორი ი. ანანიაშვილი
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი : ეკონომიკის დოქტორი (PhD in Economics)

ბიზნესის მიმართულება

 1. მარკეტინგი

პროგრამის ხელმძღვანელი: სრული პროფესორი ნ. თოდუა
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი : ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი (PhD in Business Administration)

 1. ზოგადი მენეჯმენტი

  პროგრამის ხელმძღვანელი: ეკონომიკის დოქტორი გ. ღაღანიძე
  მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი : ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი (PhD in Business Administration))

  მედიცინის ფაკულტეტი


 2. ქირურგია

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი:  მედიცინის დოქტორი (PhD in Medicine). ხელმძღვანელი: პროფ. ბ. მოსიძე
II. დადგენილება გამოქვეყნდეს საჯაროდ.

 

 

პროფესორი გიორგი ხუბუა
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი