ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭო

13.04.2009

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა № 206


ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის  სამეცნიერო–კვლევითი ინსტიტუტის შექმნის შესახებ

“უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 21-ე მუხლისა და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-6 მუხლის მე-3 პუნქტის თანახმად,

    1. მიღებულ იქნეს გადაწყვეტილება ივანე ჯავახიშვილის
      სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ი.ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის სამეცნიერო–კვლევითი ინსტიტუტის შექმნის შესახებ.
    2. დადგენილება დასამტკიცებლად გადაეცეს წარმომადგენლობით საბჭოს.
    3. დადგენილება გამოქვეყნდეს საჯაროდ.

 

პროფესორი გიორგი ხუბუა
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი