ძალადაკარგულია აკადემიური საბჭოს
29.12.2010, №148/2010 დადგენილებით


ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭო

13.04.2009

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა № 209

“ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურაში საუნივერსიტეტო დაფინანსებაზე მისაღები კონტიგენტის განსაზღვრის შესახებ” აკადემიური საბჭოს 2008 წლის 08 სექტემბრის №125 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

,,საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის” 63-ე მუხლის, "უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის №490 ბრძანებით დამტკიცებული "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების" მე–9 მუხლის  საფუძველზე,

  1. შევიდეს ცვლილება “ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურაში საუნივერსიტეტო დაფინანსებაზე მისაღები კონტიგენტის განსაზღვრის შესახებ” აკადემიური საბჭოს 2008 წლის 08 სექტემბრის №125 დადგენილებაში და მე–3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „საუნივერსიტეტო დაფინანსება განხორციელდეს სემესტრულად პროგრამების მიხედვით, აკადემიური შედეგების გათვალისწინებით“.
  2. დადგენილების მოქმედება გავრცელდეს ამ სემესტრის მაგისტრანტებზე.
  3.  კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს სასწავლო დეპარტამენტის უფროსს (რ.ჩიქოვანი).
  4.  დადგენილება გამოქვეყნდეს საჯაროდ. 

 
პროფესორი გიო რგი ხუბუა
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე ,
რექტორი