ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭო

13.04.2009

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა № 210

”ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალის შესარჩევი საკონკურსო კომისიის დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს  2009 წლის 16 მარტის №200 დადგენილებაში ცვილებებისა და დამატების შეტანის შესახებ


,,საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის” 63-ე მუხლის, "უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის N490 ბრძანებით დამტკიცებული "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების" მე–9 მუხლის  საფუძველზე,

  1. შევიდეს ცვლილება „ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალის შესარჩევი საკონკურსო კომისიის დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2009 წლის 16 მარტის N200 დადგენილებაში და საკონკურსო კომისია ჩამოყალიბდეს შემდეგი შემადგენლობით:
  1. ელდარ იბერი – თსუ ასოცირებული პროფესორი, თავმჯდომარე
  2. ზაზა გოქსაძე – ჟურნალისტიკის დოქტორი
  3. ნანი მაჭარაშვილი თსუ ასოცირებული პროფესორი
  4. ზვიად ქორიძე – ჟურნალისტი.
  5. ელისო ჩაფიძე – ჟურნალისტი
  1. დადგენილება გამოქვეყნდეს საჯაროდ.

პროფესორი  გიორგი ხუბუა
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი