ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
აკადემიური საბჭო
04.05.2009
დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა № 213


ძალადაკარგულია აკადემიური საბჭოს
26.03.2010, 36/2010 დადგენილებით

“ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის დამტკიცების შესახებ” 2008 წლის 25 მაისის აკადემიური საბჭოს №92 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

“საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის” 63-ე მუხლის, “უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის №490 ბრძანებით დამტკიცებული “საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების” მე-9 მუხლის საფუძველზე,

 

I. შევიდეს ცვლილებები და დამატებები  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს №92 დადგენილების დანართში:

  1. მე-8 მუხლის 1-ლი პუნქტის  “ა”- ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
  2. საქართველოს მოქალაქეებისათვის:

ბაკალავრიატი- 750 ლარი;
მაგისტრატურა-1000 ლარი;
დოქტორანტურა-1000 ლარი;
დოქტორანტურაში სწავლის საფასურზე შეღავათის საკითხს პროგრამის ხელმძღვანელის წარდგინების საფუძველზე წყვეტს ფაკულტეტის საბჭო.

  1. მე-8 მუხლის 1-ლ პუნქტს დაემატოს “დ”- ქვეპუნქტი:

 

დ) 2009-2010 სასწავლო წლიდან თსუ-ს მედიცინის ფაკულტეტის ბაკალავრიატში უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისა და მოქალაქეობის არმქონე პირთათვის სპეციალობაზე “სამკურნალო საქმე” ინგლისურენოვან პროგრამაზე სწავლების სემესტრული გადასახადი განისაზღვროს 1125 აშშ დოლარის ეკვივალენტით ლარებში.

3. მე-8 მუხლის მე-3 პუნქის “ბ” ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: “2008-2009 სასწავლო წელსა და 2009-2010 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ჩარიცხულნი ერთი სემესტრის განმავლობაში თავისუფლდებიან გადასახადისაგან.”

II. დადგენილების შესრულება უზრუნველყოს სასწავლო დეპარტამენტმა (რ.ჩიქოვანი)
III. დადგენილება გამოქვეყნდეს საჯაროდ.

 

პროფესორი
გიორგი ხუბუა

აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი