ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭო

04.11.2009

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა № 220

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო  უნივერსიტეტში ადმინისტრაციული რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ


„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 21–ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის N490 ბრძანებით დამტკიცებული "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების" მე–9 მუხლის საფუძველზე,

I. უფლება მიეცეთ სტუდენტებს, 2008–2009 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სწავლის საფასური დაფარონ:

ბაკალავრიატი  – ა.წ . 8 ივნისამდე
მაგისტრატურა – ა.წ. 22 ივნისამდე
დოქტორანტურა – ა.წ. 25 ივნისამდე


II. დადგენილების შესრულება უზრუნველყოს სასწავლო დეპარტამენტმა (რ.ჩიქოვანი).

III. დადგენილება გამოქვეყნდეს საჯაროდ.

 


პროფესორი გიორგი ხუბუა
აკადემიური საბჭოს თვმჯდომარე,
რექტორი