ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭო

06.07.2009

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა № 245

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტ თამარ მიდელაშვილისათვის სტუდენტის სტატუსის შეჩერების შესახებ


„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 21–ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის N490 ბრძანებით დამტკიცებული "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების" მე–9 მუხლისა და სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის  მე–6 მუხლის მე–2 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის საფუძველზე

I. შეუჩერდეთ სტუდენტის სტატუსი 2009–2010 სასწავლო წელს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დამატებიტი სემესტრის სტუდენტს თამარ მიდელაშვილს მძიმე ოჯახური მდგომარეობის გამო

II. დადგენილების შესრულება უზრუნველყოს სასწავლო დეპარტამენტმა (რ.ჩიქოვანი).

III. დადგენილება გამოქვეყნდეს საჯაროდ.

პროფესორი გიორგი ხუბუა
აკადემიური საბჭოს თვმჯდომარე,
რექტორი