ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭო

06.07.2009

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა № 247

2009-2010 სასწავლო წლის სასწავლო პროცესის ვადების განსაზღვრის შესახებ


“უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 21-ე მუხლისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრიეს 2008 წლის 29 მაისის №490 ბრძანებით დატკიცებული “საჯარო სამართლის იურიდიული პირის_ ივანეჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-9 მუხლის თანახმად,

განისაზღვროს 2009-2010 სასწავლო წლის სასწავლო პროცესის ვადები:

I შემოდგომის სემესტრი

1. ბაკალავრიატი:

1.1 ადმინისტრაციული რეგისტრაცია – 3 აგვისტო – 18 სექტემბერი;

1.2 პირველკურსელთა რეგისტრაცია (საბუთების წარმოდგენა) - 7 სექტემბერი - 18 სექტემბერი;

1.3 აკადემიური რეგისტრაცია – 24 აგვისტო – 21 სექტემბერი;

1.4 სააუდიტორიო მეცადინეობები – 21 სექტემბერი – 2 იანვარი;

1.5 სასესიო პერიოდი – 8 იანვარი – 6 თებერვალი;

1.6 არდადეგები – 8 თებერვალი – 28 თებერვალი;

2. მაგისტრატურა:

2.1 ადმინისტრაციული რეგისტრაცია – 1 სექტემბერი – 26 სექტემბერი;

2.2 სააუდიტორიო მეცადინეობები – 28 სექტემბერი – 9 იანვარი;

2.3 სასესიო პერიოდი – 11 იანვარი – 6 თებერვალი;

2.4 არდადეგები – 8 თებერვალი – 28 თებერვალი;

3. დოქტორანტურა:

3.1 ადმინისტრაციული რეგისტრაცია – 1 სექტემბერი  – 2 ოქტომბერი;

3.2 სააუდიტორიო მეცადინეობები – 5 ოქტომბერი – 16 იანვარი;

 

II გაზაფხულის სემესტრი

1. ბაკალავრიატი:

1.1 ადმინისტრაციული რეგისტრაცია – 1 თებერვალი – 26 თებერვალი;

1.2 აკადემიური რეგისტრაცია – 24 აგვისტო – 21 სექტემბერი (წინასწარი რეგისტრაცია); 8 თებერვალი – 1 მარტი (ძირითადი რეგისტრაცია);

1.3 სააუდიტორიო მეცადინეობები – 1 მარტი – 12 ივნისი;

1.4 სასესიო პერიოდი – 14 ივნისი – 10 ივლისი;

2. მაგისტრატურა:

2.1 ადმინისტრაციული რეგისტრაცია – 1 თებერვალი – 26 თებერვალი;

2.2 სააუდიტორიო მეცადინეობები – 1 მარტი – 12 ივნისი;

2.3 სასესიო პერიოდი – 14 ივნისი – 10 ივლისი ;

3. დოქტორანტურა:

3.1 ადმინისტრაციული რეგისტრაცია – 1 თებერვალი – 26 თებერვალი;

3.2 სააუდიტორიო მეცადინეობები – 1 მარტი  – 12 ივნისი;

I. კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს სასწავლო დეპარტმენტს (რ.ჩიქოვანი).

II. დადგენილება გამოქვეყნდეს საჯაროდ.

 

პროფესორი გიორგი ხუბუა
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი