ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭო

2009 წლის 17 აგვისტო

დადგენილება N264

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნების, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტების აკადემიური პერსონალის შრომითი ხელშეკრულების ვადის გაგრძელების შესახებ

  • გაუგრძელდეს შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნე ის, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტების აკადემიურ პერსონალს, მათ მიერ უფლებამოსილებათა შეუფერხებელი განხორციელების უზრუნველყოფის მიზნით, თსუ აკადემიური საბჭოს მიერ კანდიდატების აკადემიურ თანამდებობაზე არჩევის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებამდე.
  • დადგენილების შესრულება უზრუნველყოს პერსონალის მართვის დეპარტამენტმა.
  •  დადგენილება გამოქვეყნდეს საჯაროდ.

   

   

  პროფესორი გიორგი ხუბუა
  აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე ,
  რექტორი