ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭო

2009 წლის 17აგვისტო

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა N 265
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2009 წლის 0 6 ივლისის   N247 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
“საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის” 63-ე მუხლის, “უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის N490 ბრძანებით დამტკიცებული “საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების” მე-9 მუხლის საფუძველზე,

 1. შევიდეს ცვლილება  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს N247 დადგენილებაში და   I-ლი ნაწილის 1-ლი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„I. შემოდგომის სემესტრი
B 1. ბაკალავრიატი :

  1. ადმინისტრაციული რეგისტრაცია – 3 აგვისტო – 21 სექტემბერი
  2. პირველკურსელთა რეგისტრაცია (საბუთების წარმოდგენა) _ 7 სექტემბერი – 18 სექტემბერი.
  3. აკადემიური რეგისტრაცია – 24 აგვისტო – 24 სეტქმბერი (ამავე პერიოდში იწარმოებს 2009 –2010 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის წინასწარი რეგისტრაცია)
  4. სააუდიტორიო   მეცადინეობები – 28 სექტემბერი – 9 იანვარი
  5. სასესიო პერიოდი – 11 იანვარი – 6 თებერვალი
  6. არდადეგები  – 8 თებერვალი – 28 თებერვალი.“
 1. II  ნაწილის 1-ლი პუნქტის 1.2. ქვეპუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1.2. აკადემიური რეგისტრაცია – 8 თებერვალი – 1 მარტი (ამავე პერიოდში იწარმოებს 2010–2011 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის წინასწარი რეგისტრაცია).“

  •  დადგენილების შესრულება უზრუნველყოს სასწავლო დეპარტამენტმა (რ.ჩიქოვანი).
  • დადგენილება გამოქვეყნდეს საჯაროდ.

   

   

  პროფესორი გიორგი ხუბუა
  აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე ,
  რექტორი