ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭო

21.09.2009

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა № 269

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის აკადემიურ პერსონალის შესარჩევი საკონკურსო კომისიის დამტკიცების შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-9 მუხლის, „ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სრული, ასოცირებული და ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დაკავების წესის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2008 წლის №91 დადგენილების, წარმომადგენლობითი საბჭოს 2008 წლის 30 მაისის №13 სხდომის გადაწყვეტილებისა და რექტორის 2009 წლის 16 ივლისის №74/01-01 ბრძანების საფუძველზე,

I. დამტკიცდეს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის აკადემიურ პერსონალის შესარჩევი საკონკურსო კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

  1. იოხან ციმერმანი – რექტორის მრჩეველი, ეკონომიკის დოქტორი, თავმჯდომარე
  2. ვოლფგანგ ვენგი - ეკონომიკის დოქტორი
  3. ქეთევან ლაფაჩი - ეკონომიკის დოქტორი
  4. იოსებ არჩვაძე - ეკონომიკის დოქტორი (კომისიის მდივანი)
  5. თამარ ბერუჩაშვილი - ეკონომიკის დოქტორი

II. დადგენილება გამოქვეყნდეს საჯაროდ.

პროფესორი გიორგი ხუბუა

აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი