ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭო

21.09.2009

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა № 274


ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  აკადემიური საბჭოს 2009 წლის 16 ივლისის N256 დადგენილების შეჩერების შესახებ


„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 21–ე მუხლისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის N490 ბრძანებით დამტკიცებული „საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების“ მე–9 მუხლის საფუძველზე,

  1. შეჩერდეს აკადემიური საბჭოს 2009 წლის 16 ივლისის N 256 დადგენილება და იგი ამოქმედდეს 2009 წლის 1 ნოემბრიდან.
  2. კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაეკისროს თსუ აკადემიური საბჭოს სამდივნოს.
  3. დადგენილება გამოქვეყნდეს საჯაროდ.

 

პროფესორი გიორგი ხუბუა

აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,

რექტორი