ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭო

21.09.2009

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა № 275

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ემერიტუსის წოდების მინიჭების შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 21–ე მუხლისა "ნ1“, 39–ე მუხლის მე–2, 21 და 22 პუნქტებისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის N490 ბრძანებით დამტკიცებული „საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების“ მე–9 მუხლის საფუძველზე,

I. მიენიჭოს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ემერიტუსის წოდება სრულ პროფესორებს:

 1. ახვლედიანი ციური
 2. გოქსაძე ლილი
 3. გორდეზიანი დავითი
 4. ენუქიძე რუსუდანი
 5. ვაშაყმაძე თამაზი
 6. ზარიძე რევაზი
 7. ლორთქიფანიძე გურამი
 8. მაღრაძე მურთაზი
 9. მელიქიშვილი დამანა
 10.  ფურცელაძე ნანა
 11. ჭოხონელიძე ნათელა

 

II. კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს პერსონალის მართვის დეპარტამენტს.

III. დადგენილება გამოქვეყნდეს საჯაროდ

პროფესორი გიორგი ხუბუა

აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი