ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭო

24.09.2009
დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა № 276


ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის აკადემიურ თანამდებობ ებ ზე არჩევის შესახებ


  "უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის, 34–ე მუხლის 1–ლი პუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის N490 ბრძანებით დამტკიცებული "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების" მე–9 მუხლისა და 44–ე მუხლის 1–ლი პუნქტის, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს N91 და N247/1 დადგენილებების, წარმომადგენლობითი საბჭოს 2008 წლის 30 მაისის N13 სხდომის გადაწყვეტილებისა და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2009 წლის  16 ივლისის  N74/0101 ბრძანების საფუძველზე,

  1. დამტკიცდეს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე აკადემიური პერსონალის შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შედეგები და აკადემიურ  თანამდებობაზე არჩეულ იქნენ:

სრული პროფესორები:

ეკონომეტრიკა: ანანიაშვილი იური;

საბუღალტრო აღრიცხვა და აუდიტი: ხარაბაძე ელენე;  

ეკონომიკის პრინციპები: მექვაბიშილი ელგუჯა;

ფინანსები, საბანკო და სადაზღვევო საქმე: კოვზანაძე ირაკლი;

მაკროეკონომიკა: ხადური ნოდარი, ტუხაშვილი მირიანი;

ეკონომიკური პოლიტიკა: გველესიანი რევაზი;

მარკეტინგი: თოდუა ნუგზარ;

მიკროეკონომიკა: ხარაიშვილი ეთერი (ვაკანსია);

მენეჯმენტი: (ვაკანსია);

ეკონომიკური სტატისტიკა: გელაშვილი სიმონი, მარშავა ქეთევანი

საერთაშორისო ბიზნესი: მესხია იაშა, შენგელია თემური;

ტურიზმი: მარგველაშვილი მაია;

საერთშორისო ეკონომიკა: (ვაკანსია);

 

ასოცირებული პროფესორები:

მაკროეკონომიკა: (ვაკანსია);

ეკონომიკური პოლიტიკა: (ვაკანსია);

მარკეტინგი:  ჯაში ჩარიტა, კობალავა მარინე, მაღლაკელიძე ეკატერინე, ( ვაკანსია);

ეკონომეტრიკა: არსენაშვილი აკაკი, ნათელაური იზა, (ვაკანსია);

ფინანსები, საბანკო და სადაზღვევო საქმე: ბარბაქაძე ხათუნა, ჩიკვილაძე მიხეილი, ღუდუშაური ლეილა, ჯგერენაია ემზარი;

საბუღალტრო აღრიცხვა და აუდიტი: ბენაშვილი ციალა, სრესელი ნანა, კვატაშიძე ნადეჟდა, ჯიქია მერაბ, (ვაკანსია);

ეკონომიკური სტატისტიკა: მუჩიაშვილი მარინა, მინდორაშვილი მარინე, გაბიძაშვილი ბიკენტი, აბესაძე ნინო;

საერთაშორისო ბიზნესი: ლეკაშვილი ეკა, ფუტკარაძე რამაზი, შაბურიშვილი შოთა, სიხარულიძე დავითი, თოლორდავა ჟანა;

მენეჯმენტი:  ჩოხელი ეკა, გრიგოლაშვილი გელა, ნარმანია დავითი, ვაკანსია;

ეკონომიკის პრინციპები: ხარიტონაშვილი ჯემალი, ნაცვალაძე მარინე, ვაკანსია;

ინფორმატიკა: ლაგვილავა ენვერი;

მიკროეკონომიკა: გაგნიძე ინეზა, ნაცვლიშვილი ია;

საერთაშორისო ეკონომიკა: სეფაშვილი ეკა, გოგორიშვილი ირინა.

 

 

  1. დადგენილების შესრულება უზრუნველყოს პერსონალის მართვის დეპარტამენტმა.
  2.  დადგენილება გამოქვეყნდეს საჯაროდ .

 

პროფესორი გიორგი ხუბუა

აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი