ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭო

24.09.2009
დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა № 277

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საერთაშორისო ურთიერთობათა მიმართულების საერთაშორისო ეკონომიკური პოლიტიკის ქვემიმართულების, საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიის ქვემიმართულებისა და ნაციონალიზმის ტეორიის ქვემიმართულების ასისტენტ–პროფესორების შესარჩევი საკონკურსო კომისიის დამტკიცების შესახებ


„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 21–ე მუხლის, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სრული, ასოცირებული და ასისტენტ–პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დაკავების წესის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2008 წლის N91 დადგენილების, წარმომადგენლობითი საბჭოს 2008 წლის 30 მაისის N13 სხდომის გადაწყვეტილებისა და რექტორის 2009 წლის 8 ივლისის N66/01–01 და 2009 წლის 23 აპრილის N44/01–01 ბრძანებების საფუძველზე,

  1. დამტკიცდეს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საერთაშორისო ურთიერთობათა მიმართულების საერთაშორისო ეკონომიკური პოლიტიკის ქვემიმართულების, საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიის ქვემიმართულებისა და ნაციონალიზმის ტეორიის ქვემიმართულების ასისტენტ–პროფესორების შესარჩევი საკონკურსო კომისია შემდეგი შემადგენლობით:
  2. ზურაბ დავითაშვილი – სრული პროფესორი, თავჯდომარე
  3. ალექსანდრე რონდელი – სრული პროფესორი
  4. თამარ კოვზირიძე –ასოცირებული პროფესორი, მდივანი
  5. იოსებ სალუქვაძე – სრული პროფესორი
  6. გიორგი გოქსაძე – სრული პროფესორი
  7. დადგენილება გამოქვეყნდეს საჯაროდ.

 

პროფესორი გიორგი ხუბუა
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი