ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭო

24.09.2009

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა № 280

“ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებისათვის 2009-2010 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სწავლის საფასურის ეტაპობრივი გადახდის შესახებ”

“უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-9 მუხლის თანახმად,

  1. უფლება მიეცეთ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებს 2009-2010 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სწავლის საფასური გადაიხადონ ეტაპობრივად, სამ თანაბარ ნაწილად.
  2. სწავლის საფასურის პირველი ნაწილი გადაიხადონ 2009 წლის 12 ოქტომბრამდე
  3. სწავლის საფასურის მეორე ნაწილი გადაიხადონ პირველ კოლოქვიუმამდე;
  4. სემესტრული გადასახადი მთლიანად დაფარონ სასესიო პერიოდამდე
  5. თანხის სრულად გადაუხდელობის შემთვევაში სტუდენტები არ დაიშვებიან სემესტრულ დასკვნით გამოცდებზე და კარგავენ გადახდილი თანხის უკან დაბრუნების ან მომდევნო სემესტრებში გამოყენების უფლებას.
  6. დადგენილების შესრულება უზრუნველყოს სასწავლო დეპარტამენტმა.
  7. დადგენილება გამოქვეყნდეს საჯაროდ.

 

პროფესორი გიორგი ხუბუა

აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი