ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭო

24.09.2009

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა № 283

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტ ბაკურ ბერაიასათვის 2008–2009 სასწავლო წელს გაცდენილი სემესტრების საპატიოდ ჩათვლის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 21–ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის N490 ბრძანებით დამტკიცებული „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობ ის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების“ მე–9 მუხლის, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს N92 დადგენილების დანართის მე–6 მუხლის „ე“ ქვეპუნქტის საფუძველზე,

  1. ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტ ბაკურ ბერაიას ჩაეთვალოს საპატიოდ 2008–2009 სასწავლო წელს გაცდენილი სემესტრები კონფლიქტის ზონაში, სოფელ დიხაზურგაში ყოფნის გამო.
  2. დადგენილების შესრულებაზე კონტროლი დაეკისროს სასწავლო დეპარტამენტს.
  3. დადგენილება გამოქვეყნდეს საჯაროდ.

 

პროფესორი გიორგი ხუბუა

აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი