ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭო

26.09.2009

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა № 284

ირინე მელიქიშვილისათვის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ემერიტუსის წოდების მინიჭების შესახებ

 „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 21–ე მუხლისა "ნ1“, 39–ე მუხლის მე–2, 21 და 22 პუნქტებისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის N490 ბრძანებით დამტკიცებული „საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების“ მე–9 მუხლის საფუძველზე,


I. მიენიჭოს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ემერიტუსის წოდება სრულ პროფესორს ირინე მელიქიშვილს.
II. კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს პერსონალის მართვის დეპარტამენტს.
III. დადგენილება გამოქვეყნდეს საჯაროდ.

 

პროფესორი გიორგი ხუბუა

აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი