ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭო

26.09.2009

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა № 285

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ზუსტ და საბუნებისმეტყველო  მეცნიერებათა ფაკულტეტის აკადემიურ თანამდებობებზე არჩევის შესახებ

  "უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის, 34–ე მუხლის 1–ლი პუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის N490 ბრძანებით დამტკიცებული "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების" მე–9 მუხლისა და 44–ე მუხლის 1–ლი პუნქტის, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს N91 და N247/1 დადგენილებების, წარმომადგენლობითი საბჭოს 2008 წლის 30 მაისის N13 სხდომის გადაწყვეტილებისა და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2009 წლის 16 თებერვლის N15/01-01, 2009 წლის 23 აპრილის N 43/01/01, 16  ივლისის N75/01-01, 2009 წლის 21 ივლისის N80/01–01 და 2009 წლის 30 ივლისის N85/01–01  ბრძანებების საფუძველზე

  1. დამტკიცდეს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო  მეცნიერებათა ფაკულტეტზე აკადემიური პერსონალის შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შედეგები და აკადემიურ  თანამდებობაზე არჩეულ იქნენ:

მათემატიკის მიმართულება
ქვემიმართულება -  მათემატიკური ანალიზი:
სრული პროფესორი  - გოგინავა უშანგი;
ასოცირებული პროფესორები:
ახობაძე თეიუმურაზ
გოგოლაძე ლერი
ეფრემიძე ლაშა
კოპალიანი თენგიზი
ცაგარეიშვილი ვახტანგ

ასისტენტ-პროფესორი: მესხია რუსუდანი;
ქვემიმართულება-ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკა :
ასოცირებული პროფესორები:
დოჭვირი ბესარიონი
სოხაძე გრიგოლი
ფურთუხია ომარი
ღლონტი ომარი
ასისტენტ-პროფესორები: 
ბაბილუა პეტრე
ხეჩინაშვილი ზაზა
ქვემიმართულება - ალგებრა-გეომეტრია:
სრული პროფესორი:  ვეფხვაძე თეიმურაზი
ასოცირებული პროფესორები:
ამაღლობელი მიხეილი
ბაკურაძე მალხაზი
შავგულიძე ქეთევანი
შუბლაძე მამუკა
ქვემიმართულება -დიფერენციალური განტოლებები:
სრული პროფესორი:  თადუმაძე თამაზ
ასოცირებული პროფესორები:
გიორგაძე გრიგოლი
თავხელიძე ილია
კოპლატაძე რომანი
ჯოხაძე ოთარი
ქვემიმართულება - მექანიკა:
სრული პროფესორი: ჯაიანი გიორგი

კომპიუტერულ მეცნიერებათა მიმართულება:
ქვემიმართულება - თეორიული ინფორმატიკა:
ასოცირებული  პროფესორები:
ალხაზიშვილი ლელა
სიხარულიძე ანა
ღვაბერიძე ბეჟანი
ქვემიმართულება - გამოყენებითი ინფორმატიკა:
სრული პროფესორი:
სირბილაძე გია
ასოცირებული პროფესორები:
მეგრელიშვილი რიჩარდი
ქოჩლაძე ზურაბი
ხვედელიძე ტარიელი
ასისტენტ-პროფესორი: მანჯაფარაშვილი თეიმურაზი

ქვემიმართულება -ტექნიკური ინფორმატიკა :
სრული პროფესორი:  ხაჩიძე მანანა
ასოცირებული პროფესორები:
მოდებაძე ზურაბი
ცინცაძე მაგდა
ასისტენტ-პროფესორი: ქარჩავა პაპუნა
ქვემიმართულება -  პრაქტიკული ინფორმატიკა:
სრული პროფესორი: გელაშვილი კობა
ასოცირებული პროფესორები:
არჩვაძე ნათელა
თუთბერიძე მიხეილი
მიდოდაშვილი ბიძინა

მათემატიკა, კომპიუტერული მეცნიერებები:
ქვემიმართულება - მათემატიკური ლოგიკა და დისკრეტული სტრუქტურები :
სრული პროფესორი: ომანაძე როლანდ
ასოცირებული პროფესორი: გრიგოლია რევაზი
ასისტენტ-პროფესორი: კისილიოვი ტატიანა
ქვემიმართულება - რიცხვითი ანალიზი და გამოთვლითი ტექნოლოგიები :
სრული პროფესორი:  ბოჭორიშვილი რამაზ
ასოცირებული პროფესორები:
ავალიშვილი გია
ფერაძე ჯემალი
როგავა ჯემალი

გეოგრაფიის მიმართულება
ქვემიმართულება -ჰიდროლოგია, ოკეანოლოგია, მეტეოროლოგია :
სრული პროფესორი:  კერესელიძე დავითი
ასოცირებული პროფესორები:
ბილაშვილი კახაბერი
ხანთაძე არჩილი
ასისტენტ-პროფესორები: ლაღიძე ლამზირა
ქვემიმართულება - რეგიონალური გეოგრაფია და ლანდშაფტური დაგეგმარება :
სრული პროფესორი:                 ელიზბარაშვილი ნოდარი
ასოცირებული პროფესორები:
მაჭავარიანი ლია
ნიკოლაიშვილი დალი
ქვემიმართულება - ბუნებათსარგებლობის  გეოგრაფია:
სრული პროფესორი:  სეფერთელაძე ზურაბი
ასოცირებული პროფესორი:     დავითაია ეთერი
ქვემიმართულება -   ნიადაგების გეოგრაფია:
სრული პროფესორი: ურუშაძე თენგიზი  
ასოცირებული პროფესორი: კალანდაძე ბესიკი
ქვემიმართულება - გეომორფოლოგია  და კარტოგრაფია:
სრული პროფესორი: გობეჯიშვილი რამინი
ასოცირებული პროფესორები:
გორდეზიანი თენგიზი
დონაძე ცეცილია
ასისტენტ-პროფესორი:  დვალიშვილი გიორგი

გეოლოგიის მიმართულება
ქვემიმართულება - გეოლოგია:
სრული პროფესორი: თუთბერიძე ბეჟანი
ასოცირებული პროფესორები:
აქიმიძე კარლო
ქუთელია გურამ   
ღონღაძე გურამი

ქიმიის მიმართულება
ქვემიმართულება - ზოგადი არაორგანული, მეტალორგანული ქიმია:
სრული პროფესორი: ლეკიშვილი ნოდარ
ასოცირებული პროფესორები:
გვერდწითელი მიხეილი
ჩაჩავა გიორგი
ქვემიმართულება - ორგანული ქიმია:
სრული პროფესორი: სამსონია შოთა
ასოცირებული პროფესორი: ჩიკვაიძე იოსები
ქვემიმართულება - ბიოორგანული ქიმია 
სრული პროფესორი: გახოკიძე რამაზი
ქვემიმართულება - მაკრომოლეკულების ქიმია 
სრული პროფესორი: მუკბანიანი ომარი
ქვემიმართულება - ფიზიკური და ანალიზური ქიმია:
სრული პროფესორი: ჭანკვეტაძე ბეჟანი
ასოცირებული პროფესორები:
კერესელიძე ჯუმბერი
რუხაძე მარინა

ბიოლოგიის მიმართულება
ქვემიმართულება - ბიომრავალფეროვნება:
სრული პროფესორი: გეგეჭკორი არნოლდ
ასოცირებული პროფესორი:  ქაჯაია გია
ქვემიმართულება -ადამიანის და ცხოველთა ფიზიოლოგია:
სრული პროფესორი: დორეული ნანული
ასოცირებული პროფესორები:
ქორელი ალექსანდრე
ცაგარელი სულხანი
ქვემიმართულება - ბიოქიმია
სრული პროფესორი: კოშორიძე ნანა
ქვემიმართულება - უჯრედული და მოლეკულური ბიოლოგია 
სრული პროფესორი: კოტრიკაძე ნანული          
ასოცირებული პროფესორი: გორდეზიანი მანანა
ქვემიმართულება - მცენარეთა ფიზიოლოგია 
ასოცირებული პროფესორი:  გაიდამაშვილი მარიამი
ქვემიმართულება -გენეტიკა
სრული პროფესორი: ლეჟავა თეიმურაზი
ასოცირებული პროფესორი:  ჯოხაძე თინათინი
ქვემიმართულება - მორფოლოგია
სრული პროფესორი:  ძიძიგური დიანა
ასოცირებული პროფესორები:
გედევანიშვილი მიხეილი
ჭელიძე პავლე
ასისტენტ-პროფესორები: 
ბაკურაძე ეკატერინე
მოდებაძე ირინა
ქვემიმართულება -იმუნოლოგია და მიკრობიოლოგია:
სრული პროფესორი: ფორაქიშვილი ნინო
ასოცირებული პროფესორი: გაჩეჩილაძე ნინო
ასისტენტ-პროფესორები:
მიცკევიჩი ნუნუ
სერედა ლიანა

ფიზიკის მიმართულება
ქვემიმართულება - თეორიული ფიზიკა:
სრული პროფესორი: ელიაშვილი მერაბი
ასოცირებული პროფესორი: გოგბერაშვილი მერაბი
ქვემიმართულება -კონდენსირებული გარემოს ფიზიკა:
სრული პროფესორი: შენგელაია ალექსანდრე
ასოცირებული პროფესორი: ახალკაცი ანატოლი
ქვემიმართულება -არაწრფივი მოვლენების ფიზიკა:
სრული პროფესორი: უგულავა არჩილი
ასოცირებული პროფესორი:  ხომერიკი რამაზი
ქვემიმართულება -პლაზმის ფიზიკა: 
სრული პროფესორი: ბერეჟიანი ვაჟა
ქვემიმართულება - ასტროფიზიკა:
სრული პროფესორი: შათაშვილი ნანა
ასოცირებული პროფესორი: თევზაძე ალექსანდრე
ქვემიმართულება -ატომის, ატომბირთვისა და ელემენტარული ნაწილაკების ფიზიკა:
სრული პროფესორი:  კერესელიძე თამაზი
ასოცირებული პროფესორი: წერეთელი სიმონი
ქვემიმართულება -რადიოფიზიკა, ფიზიკური პროცესების მოდელირება:
ასოცირებული პროფესორი:     ხარშილაძე ოლეგი

ელექტრონიკის მიმართულება
ქვემიმართულება -ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია:
სრული პროფესორი:  ჯობავა რომანი
ასოცირებული პროფესორები:
ლაბაძე ოთარი      
ღვედაშვილი გიორგი
ასისტენტ-პროფესორები: 
გეონჯიანი ლევი
შოშიაშვილი ლევანი

II. დადგენილება გამოქვეყნდეს საჯაროდ

 

პროფესორი გიორგი ხუბუა

აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი