ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭო

26.09.2009

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა № 286


ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის აკადემიურ თანამდებობებზე არჩევის შესახებ  "უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის, 34–ე მუხლის 1–ლი პუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის N490 ბრძანებით დამტკიცებული "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების" მე–9 მუხლისა და 44–ე მუხლის 1–ლი პუნქტის, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს N91 და N247/1 დადგენილებების, წარმომადგენლობითი საბჭოს 2008 წლის 30 მაისის N13 სხდომის გადაწყვეტილებისა და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2009 წლის  16 ივლისის  N73/0101 ბრძანების საფუძველზე,

  1. დამტკიცდეს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე აკადემიური პერსონალის შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შედეგები და აკადემიურ  თანამდებობაზე არჩეულ იქნენ:

ინგლისური ფილოლოგია
ინგლისური ლიტერატურა
სრული პროფესორი: მანანა გელაშვილი

ინგლისური ენა
სრული პროფესორი: მანანა რუსიეშვილი
ასოცირებული პროფესორი:
თინათინ მარგალიტაძე
ციცინო ხვედელიძე
გიორგი ყუფარაძე
ნათელა ნემსაძე
ნინო დარასელია

ფრანგული ფილოლოგია

სრული პროფესორი:  ქეთევან გაბუნია;
ასოცირებული პროფესორი: სიბილა გელაძე
ასისტენტ-პროფესორი: თამარ ქაცანაშვილი

ესპანური ფილოლოგია
ესპანური ენა და ლიტერატურა
ასოცირებული პროფესორი: სოფიო ფეიქრიშვილი

გერმანული ფილოლოგია
გერმანული ლიტერატურა

სრული პროფესორი: დალილა ფანჯიკიძე
ასოცირებული პროფესორი:
ალექსანდრე თვარაძე
ასისტენტ პროფესორი:
კონსტანტინე ბრეგაძე

გერმანული ენა
სრული პროფესორი:
ლალი ქეცბა–ხუნდაძე
ასოცირებული პროფესორი:
მარინა ანდრაზაშვილი
ნუნუ კაპანაძე
ნინო ქიმერიძე
ნანა გოგოლაშვილი

რუსული ფილოლოგია
რუსული ლიტერატურა
სრული პროფესორი: მარიამ ფილინა
ასოცირებული პროფესორი:
მაია თუხარელი
ნოდარ ფორაქიშვილი

რუსული ენა
სრული პროფესორი: დავით გოცირიძე
ასოცირებული პროფესორი:
ნატალია ბასილაია
მარინე ალექსიძე

ქართული ფილოლოგია
ძველი ქართული ენა
სრული პროფესორი:
ვახტანგ იმნაიშვილი
ასოცირებული პროფესორი:
ლელი ბარამიძე
დარეჯან თვალთვაძე
ანა ხარანაული

ახალი ქართული ენა
სრული პროფესორი: რამაზ ქურდაძე
ასოცირებული პროფესორი:
კახა გაბუნია
რუსუდან ზექალაშვილი
მაია ლომია
მერი ნიკოლაიშვილი
ინგა სანიკიძე
გიული შაბაშვილი
სალომე ომიაძე

ძველი ქართული ლიტერატურა
სრული პროფესორი: ელგუჯა ხინთიბიძე
ასოცირებული პროფესორი:
ლელა ხაჩიძე
ნესტან სულავა
მაკა ელბაქიძე
ნანა გონჯილაშვილი

ახალი  ქართული ლიტერატურა
ასოცირებული პროფესორი:
ვლადიმერი მინაშვილი     
იუზა ევგენიძე

უახლესი ქართული ლიტერატურა
ასოცირებული პროფესორი:
კახაბერ ლორია
რუსუდან ბურჯანაძე
რუსუდან ნიშნიანიძე
თამარ პაიჭაძე
ფოლკლორისტიკა
ასოცირებული პროფესორი:
თემურაზ ქურდოვანიძე
ქეთევან სიხარულიძე

ზოგადი და შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობა
სრული პროფესორი: ირმა რატიანი
ასოცირებული პროფესორი: რამაზ ჭილაია

კლასიკური ფილოლოგია
სრული პროფესორი: რისმაგ გორდეზიანი
ასოცირებული პროფესორი:
ნანა ტონია
იამზე გაგუა
სოფიო შამანიდი
თინათინ დოლიძე
ირინე დარჩია
ეკატერინე კობახიძე

თარგმანმცოდნეობა
სრული პროფესორი: ინესა მერაბიშვილი

კავკასიოლოგია
სრული პროფესორი: ცირა ბარამიძე
ასოცირებული პროფესორი: ნანა მაჭავარიანი

კავკასიის ისტორია
სრული პროფესორი: ჯონი კვიციანი
თეორიული და შედარებითი ენათმეცნიერება
ასოცირებული პროფესორი:
მიხეილ ქურდიანი
რუსუდან ასათიანი
ნათელა ქუთელია

აღმოსავლეთმცოდნეობა
არაბული ფილოლოგია
სრული პროფესორი: აპოლონ სილაგაძე
ასოცირებული პროფესორი:
დარეჯან გარდავაძე
მაია ანდრონიკაშვილი
მარიამ ნანობაშვილი

არაბული ქვეყნების ისტორია
ასოცირებული პროფესორი: ნანი გელოვანი
ირანისტიკა
ირანის ისტორია
სრული პროფესორი:  გიორგი სანიკიძე

სპარსული ენა და ლიტერატურა
ასოცირებული პროფესორი:
ლილი ჟორჟოლიანი
მარინე ალექსიძე
მანანა კვაჭაძე

არმენოლოგია
სრული პროფესორი: ზაზა ალექსიძე
ასოცირებული პროფესორი: მერაბ რობაქიძე

ებრაისტიკა–არამეისტიკა
ასოცირებული პროფესორი:
მარიამ ჩაჩიბაია
მამუკა ბუცხრიკიძე
თურქული ენა და ლიტერატურა                  
ასოცირებული პროფესორი: ელისაბედ ბჟალავა

სინოლოგია–იაპონისტიკა
ასოცირებული პროფესორი: ნანა გელაშვილი
ასირიოლოგია
სრული პროფესორი: ირინე ტატიშვილი
ასოცირებული პროფესორი: მაია ღამბაშიძე

ხელოვნებათმცოდნეობა
სრული პროფესორი: ზაზა სხირტლაძე
ასოცირებული პროფესორი:
ირინე კოშორიძე
ნათელა ჯაბუა
ნინო სილაგაძე

ვიზუალური ხელოვნება
სახვითი ხელოვნება
ასოცირებული პროფესორი: ლევან სილაგაძე
კინო–ტელე ხელოვნება
ასოცირებული პროფესორი: მერაბ კოკოჩაშვილი
კულტურის მეცნიერებები                           
სრული პროფესორი:  ნინო ჩიქოვანი
ასოცირებული პროფესორი:                          
მამუკა სურმავა
ქეთევან კაკიტელაშვილი

განათლების მეცნიერებები
სრული პროფესორი: ქეთევან ჭკუასელი
ასოცირებული პროფესორი:
ეთერ ღვინერია
თამაზ კარანაძე
იზაბელა პეტრიაშვილი

ფილოსოფია
ფილოსოფიის ისტორია
სრული პროფესორი: ლელა ალექსიძე
თეორიული ფილოსოფია
სრული პროფესორი: გიორგი ბარამიძე
ასოცირებული პროფესორი:
მამუკა ბიჭაშვილი
ლერი მჭედლიშვილი
პრაქტიკული ფილოსოფია
სრული პროფესორი: კახაბერ კაციტაძე
ასოცირებული პროფესორი:
დემურ ჯალაღონია
ირაკლი ბრაჭული

ისტორია
ძველი მსოფლიოს ისტორია
სრული პროფესორი:
ჯემალ შარაშენიძე
ლევან გორდეზიანი
ასოცირებული პროფესორი:                         
თემურ თოდუა
მარიკა მშვილდაძე

შუა საუკუნეების ისტორია
სრული პროფესორი: ბეჟან ჯავახია
ასოცირებული პროფესორი: მანანა ჯავახიშვილი

ახალი და უახლესი ისტორია
სრული პროფესორი: თეიმურაზ პაპასქირი
ასოცირებული პროფესორი:
ნინო კიღურაძე
მერაბ კალანდაძე

საქართველოს ისტორია
სრული პროფესორი:
მარიამ ჩხარტიშვილი
ვაჟა კიკნაძე
ასოცირებული პროფესორი:
მიხეილ ბახტაძე
ვალერი სილოგავა
ბუბა კუდავა
გიორგი ოთხმეზური
დიმიტრი შველიძე
ანდრო გოგოლაძე
ნიკოლოზ ჯავახიშვილი
არქეოლოგია
ასოცირებული პროფესორი:
ვახტანგ ლიჩელი
ზვიად კვიციანი
მარინე ფუთურიძე

ეთნოლოგია
სრული პროფესორი: ქეთევან ხუციშვილი
ასოცირებული პროფესორი:                          
გოგი გოცირიძე
როლანდ თოფჩიშვილი

II. დადგენილება გამოქვეყნდეს საჯაროდ

 

პროფესორი გიორგი ხუბუა

აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი