ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭო

29.09.2009

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა № 290

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის   იურიდიული   ფაკულტეტ ზე ასისტენტ–პროფესორთა აკადემიურ თანამდებობებზე არჩევის შესახებ

  "უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის, 34–ე მუხლის 1–ლი პუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის N490 ბრძანებით დამტკიცებული "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების" მე–9 მუხლისა და 44–ე მუხლის 1–ლი პუნქტის, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს N91 და N247/1 დადგენილებების, წარმომადგენლობითი საბჭოს 2008 წლის 30 მაისის N13 სხდომის გადაწყვეტილებისა და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2009 წლის    3 ივლისის N61/01–01 ბრძანების საფუძველზე

  1. დამტკიცდეს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ  ფაკულტეტზე ასისტენტ–პროფესორთა შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შედეგები და აკადემიურ  თანამდებობაზე არჩეულ იქნენ:

კერძო სამართლის მიმართულებით:    
ბერეკაშვილი დიანა
გელაშვილი ირმა
გიორგიძე გოჩა
გუგეშაშვილი გვანცა
მჭედლიშვილი ვახტანგი
ჟვანია ნინა
ქოჩაშვილი ქეთევანი
ყანდაშვილი ირაკლი
შოთაძე თამარი
ჩაჩავა სოფიო
ცერცვაძე გიორგი
ჯანაშია ლევან
ჯუღელი თეა
სისხლის სამართლის მიმართულებით:  
გოგნიაშვილი ნინო
გორაშვილი გიორგი
დვალიძე ირაკლი
თუმანიშვილი გიორგი
ცქიტიშვილი თემური
ხარანაული ლევანი
ხერხეულიძე ირინე
სამართლის ისტორიის მიმართულებით:
ონიანი სულხანი
ფერაძე გოჩა
ჩაჩანიძე ელზა
წიგნაძე ანა
ხოფერია მარიამ
კონსტიტუციური სამართლის მიმართულებით:  
გოგიბერიძე გია
კახიანი გიორგი
კახიძე ირაკლი
კობახიძე ირაკლი
ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით:
გვარამაძე თამარი
ლორია ხათუნა
ღვამიჩავა თამარი
საერთშორისო სამართლის მიმართულებით:
ბითაძე მაია
კევლიშვილი მარიამი
რუხაძე ნინო
სურმავა ლიტა
სამართლის მეთოდების მიმართულებით: 
ძამუკაშვილი მაკა
ჯანაშვილი ლელა

II. დადგენილება გამოქვეყნდეს საჯაროდ.

გიორგი ხუბუა
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი