19 ოქტომბერი, 2009
დადგენილება №292

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალის შრომითი ხელშეკრულების ვადის გაგრძელების შესახებ

 

1. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის აკადემიურ პერსონალს, რომელთა უფლებამოსილების ვადა იწურება 2009 წლის 10 ნოემბერს, შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადა გაუგრძელდეთ აკადემიური საბჭოს მიერ კანდიდატების აკადემიურ თანამდებობებზე არჩევის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებამდე.

2. დადგენილების შესრულება უზრუნველყოს პერსონალის მართვის დეპარტამენტმა (ნ. ლაცაბიძე).

3. დადგენილება გამოქვეყნდეს საჯაროდ.

გიორგი ხუბუა
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი