19 ოქტომბერი, 2009
დადგენილება №296 


 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2009 წლის 24 სექტემბრის №278 დადგენილებაში “ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის გენდერის მიმართულების ასოცირებული პროფესორის შესარჩევი საკონკურსო კომისიის დამტკიცების შესახებ”, ცვლილების შეტანის შესახებ.


საქართველოს ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის, “უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის საფუძველზე,


1.    შევიდეს ცვლილება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2009 წლის 24 სექტემბრის №278 დადგენილებაში “ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის გენდერის მიმართულების ასოცირებული პროფესორის შესარჩევი საკონკურსო კომისიის დამტკიცების შესახებ”.
2.    თამარ ხომასურიძე გამოყვანილ იქნას კომისიის შემადგენლობიდან.
3.    საკონკურსო კომისიის წევრად დაინიშნოს სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი – ლელა გაფრინდაშვილი.
4.    დადგენილება გამოქვეყნდეს საჯაროდ.
გიორგი ხუბუა
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი