30 ოქტომბერი, 2009
დადგენილება № 298

ძალადაკარგულია აკადემიური საბჭოს
26.03.2010, 36/2010 დადგენილებით


ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მარეგულირებელ წესში ცვლილებების შეტანის შესახებ


საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის, “უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის #490 ბრძანებით დამტკიცებული “საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების” მე-9 მუხლის საფუძველზე,
1. შევიდეს ცვლილება ,,ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მარეგულირებელ წესში” და მე–6 მუხლის მე–2 პუნქტის  „ვ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: ვ) ერთდროულად ორ ფაკულტეტზე სწავლის შემთხვევაში, არაუმეტეს 2 წლის ვადით (აღნიშნული პუნქტის მოქმედება გავრცელდეს ბაკალავრიატისა და ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებზე).
2. კონტროლი ბრძანების შესრულებაზე დაევალოს სასწავლო დეპარტამენტს (რ. ჩიქოვანი).
3. დადგენილება გამოქვეყნდეს საჯაროდ.

ელიზბარ ნადარაია

აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი

ზურაბ დავითაშვილი
წევრი

აკაკი ყულიჯანაშვილი
წევრი

ირმა რატიანი
წევრი

გიორგი დავითაშვილი
წევრი

ქეთევან მარშავა
წევრი

რევაზ გველესიანი
წევრი

გუგული მაღრაძე
წევრი