დადგენილება № 302
13 ნოემბერი, 2009

ძალადაკარგულია აკადემიური საბჭოს
26.03.2010,
36/2010 დადგენილებითივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს № 92 დადგენილებაში “ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის დამტკიცების შესახებ” ცვლილებების შეტანის შესახებ


საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის, “უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 21-ე მუხლისა და საქართველოს კანონის განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის №490 ბრძანებით დამტკიცებული “საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების” მე-9 მუხლის საფუძველზე,

1. შევიდეს ცვლილება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს № 92 დადგენილებაში “ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის დამტკიცების შესახებ”:
1.1.    მე-6 მუხლის მუხლის მე-2 პუნქტს დაემატოს ,,ზ” ქვეპუნქტი ,,იმ შემთხვევაში, თუ გადაყვანის/აღდგენის წესით ჩარიცხულ სტუდენტს მიმდინარე სემესტრში ფაკულტეტი ვერ სთავაზობს მომსახურებას.”
1.2.    მე-7 მუხლის 1-ლი პუნქტის ,,ვ” ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: ,,ადმინისტრაციული ან/და აკადემიური რეგისტრაციის გაუვლელობა ზედიზედ სამი სემესტრის განმავლობაში.”

2.    კონტროლი ბრძანების შესრულებაზე დაევალოს სასწავლო დეპარტამენტს (რ.ჩიქოვანი).

3.    დადგენილება გამოქვეყნდეს საჯაროდ.


გიორგი ხუბუა
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი