დადგენილება № 305
               13 ნოემბერი, 2009


2009-2010 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სადოქტორო და 2010–2011 სასწავლო წლის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების წარმოდგენის ვადების დამტკიცების შესახებ

უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 21–ე მუხლისა და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე–9 მუხლის შესაბამისად,
I. 2010-2011 სასწავლო წლის საბაკალავრო პროგრამები (პროგრამების აღწერილობა და კურიკულუმით გათვალისწინებული ყველა სავალდებულო და არჩევითი საგნის სილაბუსი) წარმოდგენილ იქნას შესაბამისი ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურში არა უგვიანეს 2010 წლის 29 იანვრისა.   
2010-2011 სასწავლო წლის სამაგისტრო პროგრამები (პროგრამების აღწერილობა და კურიკულუმით გათვალისწინებული ყველა სავალდებულო და არჩევითი საგნის სილაბუსი) წარმოდგენილ იქნას შესაბამისი ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურში არა უგვიანეს 2009 წლის 30 დეკემბრისა.
2009-2010 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სადოქტორო პროგრამები წარმოდგენილ იქნას შესაბამისი ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურში არა უგვიანეს 2009 წლის 14 დეკემბრისა.
II. იმ შემთხვევაში, თუ თსუ აკადემიური საბჭოს მიერ უკვე დამტკიცებულ სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების აღწერილობასა და სილაბუსებს არ განუცდიათ რაიმე ცვლილება, მაშინ შესაბამისი პროგრამის ხელმძღვანელმა
(კოორდინატორმა) განცხადებით უნდა მიმართოს ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს, რომ პროგრამას გაეწიოს რეკომენდაცია ფაკულტეტისა და აკადემიურ საბჭოების წინაშე მისი აღწერილობისა და სილაბუსების განმეორებით წარმოდგენის გარეშე.     
III. დადგენილება გამოქვეყნდეს საჯაროდ.

 გიორგი  ხუბუა
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი