ძალადაკარგულია აკადემიური საბჭოს

29.09.2014, №92/2014 დადგენილებით

13 ნოემბერი, 2009
დადგენილება № 308


ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ ფაკულტეტზე ასირიოლოგიის, სახვითი ხელოვნებისა და დიზაინის, ეთნოლოგიისა და ირანისტიკის სამაგისტრო პროგრამების ამოქმედების შესახებ


“უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის №490 ბრძანებით დამტკიცებული “საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების” მე-9 მუხლის საფუძველზე,


1.     ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ ფაკულტეტზე 2009-2010 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ამოქმედდეს ასირიოლოგიის, სახვითი ხელოვნებისა და დიზაინის, ეთნოლოგიისა და ირანისტიკის სამაგისტრო პროგრამები თანდართული სახით (დანართი 1).

2.    დადგენილება გამოქვეყნდეს საჯაროდ


გიორგი ხუბუა
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი