დადგენილება № 314
                7 დეკემბერი, 2009წ.


ივანე ჯავახიშვილის სახელობის მედლის მინიჭების შესახებ

“უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის პირველი ნაწილის “ს” პუნქტის და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის №490 ბრძანებით დამტკიცებული “საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების” 63-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის საფუძველზე,

1.    სამეცნიერო და პედაგოგიურ საქმიანობაში შეტანილი წვლილისათვის მიენიჭოთ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის მედალი თსუ ემერიტუსებს:
ა)    ახვლედიანი ციური
ბ)    გოგსაძე ლილი
გ) გორდეზიანი დავითი
დ) ენუქიძე რუსუდანი
ე) ვაშაყმაძე თამაზი
ვ) ზარიძე რევაზი
ზ) ლორთქიფანიძე გურამი
თ)    მაღრაძე მურთაზი
ი) მელიქიშვილი დამანა
კ) ფურცელაძე ნანა
ლ)    ჭოხონელიძე ნათელა
       მ) მელიქიშვილი ირინე
2. დადგენილება დასამტკიცებლად გადაეცეს წარმომადგენლობით საბჭოს.
3. დადგენილება გამოქვეყნდეს საჯაროდ.

გიორგი ხუბუა
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი