18 დეკემბერი, 2009
დადგენილება № 328  

                    
თსუ აკადემიური საბჭოს 2009 წლის 16 ივლისის № 249 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 21–ე მუხლისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის N490 ბრძანებით დამტკიცებული „საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების“ მე–9 მუხლის საფუძველზე,
1.    ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტურის მინიმალური სტანდარტის II.18 მუხლის მე–6 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „ინდივიდუალურ სადოქტორო პროგრამებზე მიღება დასრულდეს 2009–2010 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში“.
2.    კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს თსუ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს (ი. დარჩია).
3.    დადგენილება გამოქვეყნდეს საჯაროდ.
 
 

პროფესორი გიორგი ხუბუა
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი