ბრძანებები

ბრძანების № ტიპი
სიტყვა დან მდე
 
 
ბრძანება №:176/02-01
23.07.2010
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ადმინისტრატორების შესარჩევი კომისიისა და კომისიის მუშაობის წესის დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:62/01-01
22.07.2010
2010–2011 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში შიდა მობილობისთვის ვაკანტური ადგილების განსაზღვრის შესახებ
ბრძანება №:177/02-01
22.07.2010
2010–2011 სასწავლო წლიდან ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მობილობის წესით ჩარიცხული სტუდენტებისათვის სწავლის საფასურის განსაზღვრის შესახებ
ბრძანება №:65/01-01
22.07.2010
2010–2011 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტთა შიდა მობილობის წესის დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:64/01-01
22.07.2010
2010–2011 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტთა მობილობის წესის დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:63/01-01
22.07.2010
2010–2011 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მობილობის ვადების განსაზღვრის შესახებ
ბრძანება №:932/01-04
20.07.2010
"ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული, ეკონომიკისა და ბიზნესის, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტების სტუდენტებისათვის სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტასთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ” რექტორის 2010 წლის 9 ივლისის №916/01-04 ბრძანებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ
ბრძანება №:169/02-01
19.07.2010
“ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სარგებლობაში არსებული შენობა-ნაგებობის (ფართის) იჯარის წესით გადაცემის, კონკურსის გამოცხადებისა და კონკურსში გამარჯვებულის გამოვლენისათვის საკონკურსო კომისიის შექმნის შესახებ” ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებლის 29.06.2010 წლის №150/02-01 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ბრძანება №:170/02-01
19.07.2010
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულებში მატერიალურად პასუხისმგებელი პირების დანიშვნის შესახებ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2008 წლის 12 მარტის №34/02-01 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ბრძანება №:168/02-01
16.07.2010
,,ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სამოქალაქო მშენებლობის სფეროში სპეციალისტის შესარჩევი კომისიისა და კომისიის მუშაობის წესის დამტკიცების შესახებ” ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2010 წლის 13 ივლისის №163/02-01 ბრძანებაში დამატების შეტანის შესახებ